Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 april 2017 uitspraak gedaan over de stuiting van de verjaring door het versturen van een aanmaning.

Voor stuiting van de verjaring is noodzakelijk dat komt vast te staan niet alleen dat aanmaningen naar het juiste adres zijn verzonden, maar ook dat zij daar zijn aangekomen.

Het hof stelde in dit verband voorop dat de verjaring van een vordering als de onderhavige kan worden gestuit door een schriftelijke aanmaning. De advocaat van verweerder stelde dat dergelijke aanmaningen één of twee maal per jaar is verzonden naar het adres waarop eiser woonde en nog steeds woont. Appellante heeft betwist dat zij in de periode 2007 tot 2014 aanmaningen van geïntimeerde heeft ontvangen.

Artikel 3:37 lid 3 BW houdt in dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring, om haar werking te hebben, die persoon moet hebben bereikt. Met betrekking tot een schriftelijke verklaring geldt als uitgangspunt dat deze de geadresseerde heeft bereikt als zij door hem is ontvangen. Het antwoord op de vraag wanneer kan worden gezegd dat een verklaring door de geadresseerde is ontvangen, wordt noch in de wettekst noch in de daarbij behorende toelichting gegeven.

Indien de ontvangst van de verklaring wordt betwist, brengt een redelijke, op de behoeften van de praktijk afgestemde, uitleg mee dat de afzender in beginsel feiten of omstandigheden dient te stellen en zo nodig te bewijzen waaruit volgt dat de verklaring door hem is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt, en dat de verklaring aldaar is aangekomen (HR 14 juni 2013, HR:2013:BZ4104). Het is dan ook niet voldoende dat de afzender de verzending naar het goede adres bewijst; hij dient tevens aan te tonen dat zijn bericht ook op dat adres is aangekomen.

Zoals hiervoor overwogen, is het bewijs van verzending op zichzelf nog niet voldoende om te kunnen concluderen dat een brief ook is ontvangen, maar dient de afzender (ook) te bewijzen dat die brief goed is aangekomen.

Nu derhalve niet is komen vast te staan dat geïntimeerde de verjaring van haar vordering op appellante in de vijf jaren na 2006 heeft gestuit, moet de conclusie luiden dat die vordering is verjaard.

Heeft u vragen over contracten, de verjaring van een vordering of de stuiting van de verjaring, belt u dan gerust onze advocaat contractenrecht op 020-3980150.