Met algemene voorwaarden kunt u veel voordeel behalen: uw aansprakelijkheid uitsluiten, een hoge rente vorderen en een eigendomsvoorbehoud zijn maar enkele voorbeelden. Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met algemene voorwaarden. U hanteert waarschijnlijk zelf algemene voorwaarden en de contractspartijen waarmee u onderhandelt gebruiken ze ook. Wij staan als advocaat ondernemingsrecht meerder ondernemers al jarenlang bij om ervoor te zorgen dat zij de algemene voorwaarden maximaal hanteren.

Wat zijn algemene voorwaarden?

U vindt de algemene voorwaarden terug in het Burgerlijk Wetboek (BW) en wel in boek 6. Artikel 6: 231 BW bepaalt wat algemene voorwaarden zijn: ‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd’. Het onderscheid met een ‘kernbeding’ is dus van belang omdat dit geen algemene voorwaarden zijn en deze dus niet hoeven te voldoen aan de strenge vereisten van de wet.

Zorg ervoor dat u eerste bent en dat de algemene voorwaarden zijn overeengekomen

U moet de algemene voorwaarden al direct bij uw eerste offerte van toepassing verklaren. Als u ze niet van toepassing verklaart, zijn ze niet geldig en kunt u er geen beroep op doen. Zorg ook dat u eerder bent dan uw contractspartij, want als beide partijen algemene voorwaarden gebruiken dan geldt de ‘battle of the forms’: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Gebondenheid aan algemene voorwaarden

Stel u gebruikt algemene voorwaarden en u verkoopt een bepaald product aan een klant. Als de klant dan niet betaalt kunt u op grond van de algemene voorwaarden een hoge rente in rekening brengen van bijvoorbeeld 6 % of misschien nog wel hoger. Wij begrijpen dat u dit niet altijd wilt doen, omdat u dan geen klant zou overhouden, maar stel dat dit toch maar eenmalig was. Kan de klant dan zeggen: ik heb de algemene voorwaarden wel aanvaard, maar niet dat artikel over de rente? Neen, artikel 6: 232 BW bepaalt dan dat als de klant de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Ter hand stellen algemene voorwaarden

Uit de artikelen 6: 233 en 234 BW blijkt dat u de algemene voorwaarden ‘ter hand moet stellen’ van uw contractspartij. Een beetje juridisch taalgebruik: u moet de algemene voorwaarden gewoon geven aan de andere partij en dat moet u ook kunnen bewijzen. Aan dat laatste schort het nogal eens, omdat een klant niet kan bewijzen dat de algemene voorwaarden zijn overhandigd. Vraag om een paraaf van uw wederpartij op de algemene voorwaarden en u heeft het bewijs rond.

Ter hand stellen algemene voorwaarden elektronisch

Veel overeenkomsten worden gesloten via internet. Hoe kunt u dan de algemene voorwaarden aan uw contractspartij ter hand stellen? U kunt ze dan nog steeds per post toesturen en een paraaf laten plaatsen, maar dat is wat omslachtig. U moet de algemene voorwaarden dan ter beschikking stellen. Het beste is dan de algemene voorwaarden met een e-mail mee te sturen en te vragen om bevestiging. Eventueel kan het door het plaatsen van een pdf-bestand op de website, zodat deze toegankelijk zijn voor uw contractspartij.

Vernietigbaarheid algemene voorwaarden: zwarte en grijze lijst

Als u de voorwaarden niet ter hand stelt aan de wederpartij dan zijn ze vernietigbaar. Dit geldt overigens niet voor ‘grote ondernemingen’ (de criteria staan in artikel 6: 235 lid 1 BW). Als u handelt met een consument dan moet u goed de lijst van artikel 6: 236 BW (de zogenaamde zwarte lijst) lezen, want de daarin genoemde algemene voorwaarden (bijvoorbeeld ontnemen van recht om prestatie op te eisen) worden als onredelijk bezwarend beschouwd. De algemene voorwaarden van de grijze lijst van artikel 6: 236 BW bevat algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend worden vermoed, maar u mag tegenbewijs leveren.

Algemene voorwaarden: dwingend recht

De wet (artikel 6: 246 BW) bepaalt dat u van de vorige artikelen van de wet over algemene voorwaarden niet mag afwijken. Het is dwingend recht. Het is dus goed om uw algemene voorwaarden te laten toetsen door onze advocaat ondernemingsrecht. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.