Procederen

Heeft u een dagvaarding ontvangen of wilt u een procedure beginnen? Neem dan hier contact op met onze advocaat ondernemingsrecht. Bel ons direct als u een vraag heeft: 020-7400521. Wij zijn ervaren advocaten met kennis van het ondernemingsrecht en het procesrecht.

Kantonzaken

Voor zaken met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, huur en huurkoop en geldvorderingen tot een bedrag van € 25.000,– is de sector kanton bevoegd. Hier geldt geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat. Veel partijen zullen echter onderkennen dat voor een juiste behandeling van hun zaak rechtsbijstand door een ter zake kundige advocaat wenselijk is. Men kan zich ook door een niet-advocaat als gemachtigde laten bijstaan.

Een zaak begint met een dagvaarding of een verzoekschrift. De gedaagde mag daarop doorgaans mondeling of schriftelijk antwoorden, waarna meestal nog een mondelinge behandeling volgt. Bij dagvaardingszaken volgt dan vaak een vonnis. Dat kan een tussenvonnis zijn, wanneer bijvoorbeeld bewijs moet worden geleverd, maar ook een eindvonnis. Als u een dagvaarding heeft ontvangen in een Kanton-zaak dan kunt u hier contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht of ons bellen op 020-7400521.

Rechtbankzaken

Met betrekking tot geldvorderingen die groter zijn dan € 25.000,– en die geen betrekking hebben op huur, huurkoop of een arbeidsovereenkomst, is de rechtbank bevoegd. Hier geldt wel een verplichte vertegenwoordiging door een advocaat. U betaalt griffierecht aan de rechtbank om een bepaalde zaak te mogen aanbrengen.

Handelszaken beginnen – anders dan bijvoorbeeld de meeste echtscheidingszaken – met een dagvaarding. In de dagvaarding moet zo uitgebreid mogelijk het gehele geschil tussen partijen uit de doeken worden gedaan. Voor zover het verweer van de gedaagde al bekend is, moet dit in de dagvaarding worden weergegeven, alsook een inhoudelijke reactie op dit verweer. Bewijsstukken waarop de eisende partij zich wil beroepen, moeten al zoveel mogelijk bij dagvaarding worden overgelegd. De eiser moet ook de getuigen noemen die hij naar voren wil brengen, als hij bepaalde feiten nader moet bewijzen. Lees ook onze blog over een voorlopig getuigenverhoor of onze blog over ‘de exhibitieplicht of hoe krijg ik bewijsstukken’? Lees ook onze nieuwsbrief over bewijs.

Namens de gedaagde stelt zich op de eerst dienende rechtsdag een advocaat. Deze krijgt standaard een uitstel van zes weken voor het nemen van een zogeheten conclusie van antwoord. Verder uitstel hiervoor kan onder bepaalde omstandigheden worden verkregen.

De gedaagde kan in dezelfde procedure een tegenvordering instellen. Dat gebeurt doorgaans tegelijkertijd met het indienen van de conclusie van antwoord bij conclusie van eis in reconventie.

Na de conclusie van antwoord volgt meestal een terechtzitting, die in rechtbankprocedures comparitie van partijen wordt genoemd. Het doel van een dergelijke zitting is om de rechter de gelegenheid te bieden, op bepaalde punten nadere informatie te vragen. Tevens kan worden gesproken over de vraag, welke partij van bepaalde feiten de bewijslast draagt en hoe deze partij denkt, het bewijs van die feiten te gaan leveren . Tot slot kan die zitting gebruikt worden om te trachten, al dan niet onder leiding van de rechter een schikking te bereiken.

Lukt dat niet, dan kan de rechtbank een vonnis wijzen. Soms krijgen partijen nog de gelegenheid voor een nadere schriftelijke reactie. Soms wordt aan de partijen nog de gelegenheid geboden, op een latere zitting een pleidooi te houden.

Tot slot wordt dan een vonnis gewezen. Dit kan een tussenvonnis zijn, met name als er nog bewijs moet worden geleverd door getuigen of deskundigen, of een eindvonnis. Als u een dagvaarding heeft ontvangen voor een procedure bij de Rechtbank bel ons dan of neem hier contact met op met de advocaat ondernemingsrecht of bel ons: 020-7400521.

Hoger beroep

Van een vonnis bij de kantonrechter en de rechtbank kan men bij het gerechtshof in hoger beroep. Voor geldvorderingen geldt wel een appèlgrens. De termijn voor hoger beroep is drie maanden na de datum van het vonnis voor gewone zaken. Voor kort gedingzaken geldt een appèltermijn van vier weken.

Bij memorie van grieven kan men zijn bezwaren tegen het vonnis kenbaar maken. De wederpartij – in hoger beroep geïntimeerde geheten – mag daarop bij memorie van antwoord reageren. Daarna kan er een comparitie van partijen worden bepaald. Ook kan er door partijen pleidooi worden gevraagd. Daarna volgt doorgaans een uitspraak. Bij het gerechtshof heet zo’n uitspraak arrest.

Als de wederpartij het zelf ook niet eens is met het vonnis, kan deze op zijn beurt bij memorie van antwoord ook zijn bezwaren hiertegen naar voren brengen. Dat gebeurt bij memorie van grieven in het incidenteel appèl.

Het gerechtshof is de hoogste feitenrechter. Van een arrest van het gerechtshof kan men alleen nog in cassatie wegens strijd met het recht of verzuim van vormen. De cassatietermijn behelst eveneens drie maanden. Als u een dagvaarding in hoger beroep heeft ontvangen dan kunt ons bellen (020-7400521) of hier contact met onze ondernemingsrecht advocaat opnemen.

Kort geding

In zaken met een spoedeisend belang kan men in kort geding een voorlopige voorziening vragen. Uitspraken van een kort gedingrechter hebben in beginsel geen definitief karakter.

Toch eindigen veel zaken al direct na een kort geding. Dat heeft er vooral mee te maken dat veel voorzieningenrechters in kort geding uitspraken doen die toch zo vergaand zijn dat ze van beslissende betekenis zijn voor het geschil tussen partijen. Bij sommige rechtbanken worden in kort geding zelfs geldvorderingen toegewezen, wanneer de rechter van oordeel is dat de kans zeer groot is dat deze ook in een gewone procedure wordt toegewezen. Ook ontruimingen worden vaak in kort geding toegewezen.

De gedaagde partij mag in persoon verschijnen: hoeft zich in kort geding niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen.

Voor een behandeling in kort geding moeten door een advocaat van de eisende partij een datum en tijdstip worden aangevraagd. Als de wederpartij al een advocaat heeft, moeten diens verhinderdata worden gevraagd. Doorgaans wordt 10- 14 dagen na de behandeling een uitspraak gedaan. In zaken met meer spoed kan sneller uitspraak worden gedaan, in een enkel geval zelfs direct na de mondelinge behandeling. Als u een dagvaarding voor een kort geding heeft ontvangen of zelf een kort geding wilt beginnen dan kunt u ons bellen (020-7400521) of hier contact met ons opnemen.

Proceskosten

De verliezende partij wordt doorgaans in de proceskosten van de andere partij veroordeeld. Voor de kosten van rechtsbijstand gelden forfaitaire bedragen, die de werkelijke kosten slechts gedeeltelijk dekken.

Stel gerust vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat ondernemingsrecht hier of bel ons direct: 020-7400521.