De BV

Bespaar uzelf tijd en bel ons direct: 020-7400521. Hieronder vindt u veel informatie over de BV. Onze advocaten zijn experts en ervaren op het gebied van de BV. U kunt ons ook vrijblijvend een vraag stellen op de contactpagina.

De oprichting

De BV begint te bestaan op het moment dat de notariële akte is verleden. De BV moet dan nog wel worden ingeschreven in het handelsregister. Tussen deze twee momenten zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Vaak is er een voorovereenkomst waarin er een rechtsbetrekking tussen de oprichters en één tussen de oprichters en de BV tot stand komt. Als u een vraag heeft over de oprichting van een BV, dan kunt u ons bellen (020-7400521) of deze geheel vrijblijvend hier stellen aan onze advocaat van de BV.

Kapitaal en Dividend

De wet kent een aantal waarborgen voor het kapitaal. Bij het nemen van aandelen moet daarop het nominale kapitaal worden gestort (artikel 2: 191 BW), waarbij een aandeelhouder zich niet op verrekening kan beroepen. De vereiste bankverklaring is komen te vervallen. Bij inbreng in natura zijn het voorschrift voor de waardering en het artikel over de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten over inbreng van belang. Daarnaast zijn er ook waarborgen bij uitkering van winst en reserves.

Zie ook onze Blog artikelen van onze ondernemingsrecht advocaat over dit onderwerp. De vennootschap mag alleen eigen volgestorte aandelen verkrijgen. Voor kapitaalvermindering (bijvoorbeeld ‘afstempeling wegens geleden verliezen’) geldt een systematiek die gelijk is aan die voor uitkering van winst. Bij uitbreiding van het kapitaal is het voorkeursrecht van de aandeelhouder (artikel 2: 206a BW) van belang.

Een BV moet een redelijk dividendbeleid hebben. De aandeelhoudersvergadering (AVA) moet in principe een deel van het resultaat uitkeren aan de aandeelhouders. Als de AVA dat niet doet, kunt u ons inschakelen om het besluit te laten verniteigen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Wij zullen dan met u argumenten zoeken om uw standpunt te onderbouwen.

Als u een vraag heeft over het kapitaal van de BV of dividend dan kunt u ons bellen (020-7400521) of deze hier geheel vrijblijvend stellen aan onze advocaat van de BV.

Aandeelhouders

Op onze aparte pagina vindt u een beschrijving van aandelen en de positie van aandeelhouders. Daarnaast kunt u meerdere Blog artikelen vinden over aandeelhoudersgeschillen en de oplossing daarvan. Op de pagina blog kunt u recente jurisprudentie vinden over aandeelhouders en hun positie. Als u een vraag heeft over de aandeelhouders van een BV dan kunt u ons bellen (020-7400521) of deze vraag hier geheel vrijblijvend stellen aan onze advocaat van de BV.

Bestuurders

Op onze aparte pagina over bestuurders van een BV kunt u veel lezen over de bestuurders van een BV, hun aanstelling en ontslag en bestuurdersaansprakelijkheid. Als u een vraag heeft over de bestuurder van een BV dan kunt u ons bellen (020-7400521) deze vraag hier geheel vrijblijvend stellen aan onze advocaat van de BV. Lees ook onze 10 tips voor bestuurders.

Ontbinding en vereffening van de BV

De BV kan worden ontbonden door:

  • besluit AVA:
  • intreden gebeurtenis volgens statuten die ontbinding tot gevolg heeft;
  • na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens toestand van de boedel hetzij door insolventie;
  • beschikking KvK;
  • door rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

Bij een ‘turbo-liquidatie’ worden alle activa en passiva aan de aandeelhouders uitgekeerd. Als dit conform artikel 216 geschiedt, dan kan de BV via artikel 19 worden ontbonden. Op ontbinding volgt vereffening: de schulden worden betaald en het batig saldo uitgekeerd. In de statuten staat meestal wie er vereffenaars zijn. Als u een vraag heeft over de ontbinding van een BV, dan kunt u ons bellen (020-7400521) of deze hier geheel vrijblijvend stellen.