10 tips voor bestuurders van een BV

1. Denk na of beloning aan dividend moet worden verbonden

In het directeurscontract wordt steeds meer het recht op tantième geregeld. Het tantième kan zijn verbonden aan het dividend, waarbij meestal voor elk percentage dividend boven het primaire dividend aan de bestuurder een bepaald bedrag wordt toegekend. U moet dan wel de vaststelling van de jaarwinst en het dividendbesluit door de AVA aanvaarden. U kunt dat alleen aanvechten als geen redelijk handelende BV hiertoe zou komen. Dat kan nadelen met zich meebrengen.

2. Golden parachute

Wat ons als ondernemingsrecht advocaat opvalt is dat in slechts een beperkt aantal directeurscontracten een ‘golden parachute’ is opgenomen. Soms is de sfeer bij de onderhandelingen tussen de nieuwe bestuurder en de RvC of oude bestuurder zo goed, dat dit punt wordt vergeten. Niet alleen kunt u op deze wijze een zachte (financiële) landing krijgen bij een beëindiging van de overeenkomst, maar ook kunt u hiermee een serieuze barricade opwerpen voor het orgaan dat u moet ontslaan. Wij helpen u graag.

3. Directiecontract: concurrentiebeding

Als er al wordt nagedacht over de ‘golden parachute’ dan wordt vaak het concurrentiebeding niet goed bekeken in het kader van een ‘good leaver’. Bij een ‘bad leaver’ is er immers weinig reden om een concurrentiebeding te matigen, maar bij een ‘good leaver’ wel. Sowieso zien wij veel concurrentiebedingen die niet in tijd en plaats zijn beperkt. Het is goed om een expert naar een dergelijk beding te laten kijken, want het kan grote gevolgen hebben voor u.

4. Check statuten

Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen: check als bestuurder voor u begint goed wat er in de statuten staat en wie er straks de beslissende stem heeft voor bijvoorbeeld uw ontslag. Het is voor u als bestuurder belangrijk om te weten op welke gebieden wie zeggenschap heeft. Daarbij kan het ook voor u van belang zijn om te vragen zelf zeggenschap te krijgen in de vorm van aandeelhouderschap.

5. Help bij twist met AVA over strategie

Het meest voorkomende geschil tussen de AVA en de bestuurder betreft de strategie van de BV: de bestuurder stippelt een beleid uit en de AVA is hiermee niet akkoord. In dat geval is het de vraag wie er wint. Het is dan goed als u zich laat informeren over de jurisprudentie op dit vlak. De Hoge Raad heeft zich immers meerdere keren uitgesproken in het voordeel van de bestuurder. Zie bijvoorbeeld onze blog over het ASMI-arrest. Denk ook aan het instructierecht van aandeelhouders en lees onze blog over dit onderwerp.

6. Pas op voor tegenstrijdig belang

De regelgeving over tegenstrijdig belang is ingrijpend veranderd. Een besluit kan nu worden vernietigd op grond van artikel 2: 15 BW. Voor u als bestuurder is echter van belang dat de BV van u schadevergoeding kan vorderen op grond van artikel 2: 9 BW en artikel 6: 162 BW. De BV moet uiteraard wel schade hebben geleden om een vordering te kunnen instellen, maar het is reden voor u om voorzichtig met een mogelijk tegenstrijdig belang om te gaan.

7. Denk na over een one tier board

De keuze voor de one tier board wordt vaak in een split second genomen, terwijl er toch ook nadelen aan kleven. Wij zien in onze praktijk als advocaat ondernemingsrecht dat de functies van adviseren of controleren en besturen vaker door elkaar heen lopen bij een one tier board. Voor een bestuurder kan het een voordeel zijn dat door de nauwe samenwerking de controle minder wordt dan met een losstaande RvC, maar het nadeel daarvan is dat met een goede controle er ook minder plaats is voor bestuursaansprakelijkheid.

8. Bestuursaansprakelijkheid: dividend: laat u adviseren

In het nieuwe artikel 2: 216 BW is een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de bestuurder gelegd bij een uitkering van dividend. U bent aansprakelijk als u weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de BV na uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Nu kunt u zelf hiervoor de verantwoordelijkheid nemen en dragen, maar u kunt ook een expert op dit gebied inschakelen, die een rapport voor u maakt, waarmee u aansprakelijkheid kunt afhouden. Wij raden u aan dit altijd te doen.

9. Raad van Commissarissen: bemiddelen of niet?

De RvC heeft de neiging om een conflict tussen aandeelhouders en bestuurder(s) te willen oplossen en vaak is dat ook mogelijk. De Hoge Raad heeft echter uitgemaakt dat u dat niet hoeft. Uit het ASMI-arrest blijkt immers dat de RvC geen verplichting heeft om te bemiddelen als zij tot het oordeel komt dat het bestuur terecht geen overeenstemming heeft met de aandeelhouders.

10. Schakel een expert in bij bestuursaangelegenheden

Uit de vorengaande tips kunt u afleiden dat het belangrijk voor u is om u op het gebied van het bestuur te laten adviseren door experts in het ondernemingsrecht. Wij zijn zowel gespecialiseerd in het ondernemingsrecht als ervaren op dit terrein. Als u een vraag aan onze advocaten ondernemingsrecht heeft, kunt u deze hier gratis stellen.