Tip 1. Check de statuten

Sinds de Flex-BV is er binnen de BV veel ruimte om zaken die van belang zijn voor aandeelhouders anders in de statuten te regelen. Daarom is het belangrijk om de statuten goed te bestuderen op bijvoorbeeld het benodigd aantal stemmen voor een bepaald besluit. Wij adviseren ook vaak als ondernemingsrecht advocaat nieuwe aandeelhouders om de statuten aan te passen; immers op het moment dat het kapitaal nodig is, kan er vaak van alles in het voordeel van deze aandeelhouder worden gewijzigd. Als de aandeelhouder eenmaal heeft geïnvesteerd zijn de wijzigingen meestal moeilijker.
Tip 2. Bescherm uw rechten in de aandeelhoudersovereenkomst
De statuten zijn belangrijk, maar in de aandeelhoudersovereenkomst kunt u ook veel belangrijke zaken regelen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een ‘tag along of drag along’. Een tag along-recht (ook wel meeverkooprecht genoemd) verzekert de minderheidsaandeelhouder dat hij zich bij de overdracht van het aandelenpakket door de meerderheidsaandeelhouder kan aansluiten en zijn aandelen tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden kan verkopen (meeverkopen) als de meerderheidsaandeelhouder heeft gekregen of heeft bedongen. Een drag along-verplichting verzekert de meerderheidsaandeelhouder dat bij overdracht van zijn aandelen de minderheidsaandeelhouder verplicht wordt zich aan te sluiten bij de overdracht. Bel ons als u wilt dat wij u helpen bij het redigeren van een aandeelhoudersovereenkomst.
Tip 3. Denk na over het moment van exit
Als u instapt als aandeelhouder is het van belang om na te denken voor hoe lang u wilt investeren. In sommige aandeelhoudersovereenkomsten is immers bepaald dat u binnen een bepaalde tijd uw aandelen niet mag verkopen. Stem het moment van exit goed af op het beleid van de BV. Immers op bepaalde momenten zal een verkoop gunstiger zijn dan op andere. Wij stemmen als advocaat ondernemingsrecht veel exit-bepalingen af op het meest gunstige moment voor onze cliënten.
Tip 4. Dwing inlichtingen af met beroep op OD of wanbeleid
In de AVA kunt u inlichtingen vragen over de gang van zaken binnen de BV. Het bestuur en de RvC moeten die informatie geven tenzij een zwaarwichtig belang van de BV zich hiertegen verzet. Als het bestuur de inlichtingenplicht niet nakomt is er sprake van een onrechtmatige daad en dit kan leiden tot schadeplichtigheid of wanbeleid. Dreigen met deze twee punten, levert nogal eens de gewenste, maar in eerste instantie geweigerde informatie op. U kunt er ook voor zorgen dat bepaalde onderwerpen op de agenda van de AVA komen.
Tip 5. Let op verjaring dividend
Naast het stemrecht heeft u uiteraard financiële rechten als aandeelhouder. In beginsel zijn aan de aandelen, in verhouding tot hun bedrag, gelijke financiële rechten verbonden, tenzij de statuten anders bepalen. Uiteraard is dividend een belangrijk financieel recht. Let u er wel op dat uw vordering tot uitkering van dividend na 5 jaar verjaart (artikel 3: 308 BW).
Tip 6. Hoe haal ik een besluit van de AVA onderuit?
Wij merken als ondernemingsrecht advocaat dat klanten zich vaak snel richten op de inhoud van een besluit van de AVA, dat hen niet welgevallig is. Wij vinden zelf echter veel mogelijkheden in de formele vereisten voor het tot stand komen van een besluit. Zo is soms in de statuten een ander orgaan dan het bestuur/ de RvC bevoegd om een AVA bijeen te roepen. Soms wordt ook de termijn van oproeping (8ste dag voor de vergadering) geschonden. Of er wordt een besluit genomen over een onderwerp dat niet geagendeerd was.
Tip 7. Uitstoten: doe het op de goede gronden
Soms willen klanten een aandeelhouder ‘uit de BV gooien’ omdat deze zich tegen hem schadelijk gedraagt. Is dat nu reden voor een vordering tot uitstoting? Neen, er moet sprak zijn van het schaden van het belang van de vennootschap en niet van een individuele aandeelhouder. Let u goed op dit verschil, want veel vorderingen tot uitstoting zijn zo gestrand. U zult dus echt met feiten moeten komen, waaruit blijkt dat de BV schade lijdt door het gedrag.
Tip 8. U krijgt geen dividend: denk eens aan een vordering tot uittreding
Soms is er binnen een BV een enorme strijd tussen aandeelhouders onderling of met het bestuur over de vraag of er nu dividend moet worden uitgekeerd en zo ja, hoeveel. Als dit jarenlang aanhoudt, kunt u natuurlijk iedere keer met een advocaat dit afdwingen, maar u zou ook eens kunnen denken over een vordering tot uittreding. Waarschijnlijk zal het ‘gezeur’ over dividend immers nog jaren doorgaan. Bij de vordering tot overname van de aandelen kunt u een billijke vergoeding vragen vorderen. Wij zetten als ondernemingsrecht advocaat uiteraard dan zo hoog mogelijk voor u in.
Tip 9. Als de BV schade lijdt door een derde: niets doen
Als een derde onrechtmatig handelt en de BV hierdoor schade lijdt, vragen klanten soms of zij zelf ook een claim kunnen indienen tegen deze derde. Wij raden u dit af. De Hoge Raad heeft immers in het arrest Poot/ABP ( 2 december 1994) bepaald dat een aandeelhouder in principe geen recht heeft op deze afgeleide schade, tenzij jegens hem een zorgvuldigheidsnorm is geschonden. Een aandeelhouder kan dan niet simpelweg verwijzen naar het onrechtmatig handelen jegens de BV. In de praktijk komt het er gewoon op neer dat ons advies luidt: niet doen
Tip 10. Schakel een expert in
Uit de vorengaande tips blijkt dat u zich als aandeelhouder in meerder complexe juridische verhoudingen bevindt: in de AVA, met het bestuur, met derden en onderling. Wij zijn experts in het ondernemingsrecht en wij zijn advocaten met veel ervaring. Mocht u een vraag voor ons hebben dan kunt u deze hier gratis stellen.