VOF Maatschap en commanditaire vennootschap

Heeft u problemen binnen de VOF of maatschap? Dan kunt u hieronder informatie lezen. Maar u kunt ook een direct antwoord krijgen op uw specifieke geval door ons hier een vraag te sturen of ons te bellen: 020-7400521. Dan kunt u uw tijd besteden aan het ondernemen.

Hieronder kunt u eerst een algemeen gedeelte lezen over personenvennootschappen zoals de VOF, maatschap en commanditaire vennooyschap (CV) en vervolgens kunt u hieronder een specifiek gedeelte vinden voor de VOF, de maatschap en de CV.

De personenvennootschappen in het Nederlandse ondernemingsrecht zijn de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). De personenvennootschappen zijn geen rechtspersonen. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze ondernemingsrecht advocaat of bel ons: 020-7400521.

De personenvennootschap: maatschap en VoF en C.V.

Een personenvennootschap is een overeenkomst waarbij twee of meer partijen afspreken om op voet van gelijkheid gezamenlijk hun beroep of bedrijf uit te oefenen. De partijen die een dergelijke samenwerkingsverband aangaan worden vennoten, of bij een maatschap, ook wel maten genoemd. Niet alleen natuurlijke personen maar ook rechtspersonen kunnen als vennoot aan een personenvennootschap deelnemen.Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat van de BV.

Het onderscheid tussen de personenvennootschappen ligt voornamelijk in de vorm hoe de vennoten gezamenlijk hun beroep of bedrijf willen uitoefenen. Is er sprake van het uitoefenen van een beroep dan typeert de wet het samenwerkingsverband als een maatschap. Indien de vennoten door samenwerking een bedrijf uitoefenen, gaat het om een vennootschap onder firma of, wanneer daaraan een of meer stille vennoten als investeerders (geldschieters) deelnemen, een commanditaire vennootschap. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat van de BV of bel ons: 020-7400521.

De oprichting van een VOF Maatschap en CV

Door het sluiten van een overeenkomst tot oprichting van een personenvennootschap geven de deelnemende partijen te kennen dat zij door middel van samenwerking en gezamenlijk onder een gemeenschappelijke naam een beroep of bedrijf willen gaan uitoefenen met als oogmerk om winst te behalen. In de overeenkomst kunnen verder hun onderlinge rechten en plichten worden geregeld. Voor zover de overeenkomst daarin niet voorziet kan worden teruggevallen op de algemene bepalingen van het BW. Ofschoon de interne verhouding tussen de vennoten onderling door de redelijkheid en billijkheid wordt bepaalt, verdient het aanbeveling in de vennootschapsakte duidelijke afspraken te maken. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat of bel ons: 020-7400521.

De inbreng maatschap/ Vof/ C.V.

Kenmerkend voor een personenvennootschap is dat de deelnemende vennoten in het gezamenlijke bedrijf iets inbrengen. De inbreng van de vennoot kan bestaan uit geld, goederen en/of arbeid. De inbreng betekent niet dat iets tot gemeenschappelijk eigendom wordt gemaakt maar ter beschikking wordt gesteld van de vennootschap voor het bereiken van het gemeenschappelijke doel.Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat of bel ons: 020-7400521.

De besluitvorming in de maatschap/ VoF en CV

Bij de besluitvorming nemen alle vennoten, ongeacht hun inbreng of aandeel in de winst, een gelijke positie in. Zij hebben ieder evenveel recht van spreken, dus een gelijke stem. De besluiten kunnen slechts worden genomen met eenstemmigheid (unanimiteit van stemmen). Eenstemmigheid impliceert dat iedere vennoot bij de besluitvorming een vetorecht heeft, dus dat hij de aanname van een besluit kan blokkeren door tegen te stemmen. Het is echter geoorloofd af te spreken dat de besluiten met een gewone of gekwalificeerde meerderheid van stemmen kunnen worden genomen. Het is ook geoorloofd om het nemen van besluiten uitdrukkelijk aan één of meer nader genoemde vennoten over te laten. Vaak heeft een bepaalde vennoot als enige een bepaalde beheers- of een bepaalde beschikkingsbevoegdheid.Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat of bel ons: 020-7400521.

Het beheer in de VOF Maatschap of CV

De vennoten verrichten tijdens het bestaan van de vennootschap vele feitelijke handelingen en rechtshandelingen. Zo zullen zij in de uitoefening van hun beroep of bedrijf bepaalde contracten sluiten of betalingen moeten doen. Alle handelingen die in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf worden gedaan rekent men tot de beheersdaden. Ieder der vennoten heeft beheersbevoegdheid tenzij anders is overeengekomen. De vennoten moeten zich intern neerleggen bij een beheersdaad welke door een ander vennoot is verricht. De gevolgen van die handeling komen voor gemeenschappelijke rekening, in die zin dat iedere vennoot voor zijn aandeel gerechtigd en draagplichtig wordt.Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat van de BV of bel ons: 020-7400521.

De interne verhoudingen van de vennoten

De wettelijke regels voor de personenvennootschappen zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Wetboek van Koophandel (WvK). De regels in het BW zijn in eerste instantie geschreven voor de maatschap. Zij gelden echter ook voor de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap voor zover het WvK geen afwijkende bepalingen kent. Dit betekent dat ten aanzien van de onderlinge verhouding tussen de vennoten (de zogenaamde interne verhouding) dezelfde regels van toepassing zijn als van de maatschap.Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat of bel ons: 020-7400521.

De externe verhoudingen van de vennoten

Voor de verhouding van de verschillende personenvennootschappen ten aanzien van derden (de zogenaamde externe verhouding) gelden wel afzonderlijke regels. De externe verhouding van de maatschap (de aansprakelijkheid van de vennoten) tot derden is geregeld in artikel 7A:1679 tot en met 7A:1682 BW. De externe verhouding van de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap is geregeld in artikel 15 tot en met artikel 29 WvK.Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat of bel ons: 020-7400521.

De beëindiging van de personenvennootschap

De ontbinding, vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vennootschapsvermogen is onderworpen aan de algemene regels van het BW betreffende de gemeenschap

De Vennootschap onder firma (VOF)

Heeft u problemen met een mede-vennoot? Bel ons dan snel: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

In een VOF hebben de vennoten een onderneming met een gemeenschappelijke naam. Hiervoor hebben wij reeds gewezen op de overeenkomst tussen de vennoten. Het is zeer verstandig die op te laten stellen. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Een vennoot staat met zijn eigen vermogen in voor de schulden van de VOF. Dat is een zeer belangrijke regel bij de VOF.

De VOF kan worden beëindigd doordat hij voor bepaalde tijd is aangegaan, maar dat komen wij in de praktijk niet zoveel tegen. Daarnaast bepaalt een VOF-contract meestal dat de VOF kan worden beëindigd door opzegging en/of ontbinding. Let u goed op wat een VOF-contract hierover bepaalt, want wij zien vaak dat degene die beëindigt, niet de VOF mag voortzetten (tenzij er sprake is van tekortkomingen van de andere vennoot). Laat u dan ook bij beëindiging van de VOF altijd bijstaan door één van onze advocaten. Ook omdat u soms recht heeft uw inbreng terug te eisen. Stel uw vraag over de VOF geheel vrijblijvend hier of bel ons: 020-4700521.

De maatschap

Artikel 7A:1655 BW omschrijft een maatschap als een overeenkomst waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkaar te delen. Kenmerkend voor de maatschap is dat de overeenkomst op het samenwerken gericht moet zijn, op voet van gelijkheid en met een gemeenschappelijk doel. Voor het sluiten van een maatschapovereenkomst gelden geen vormvoorschriften. De enkele partijafspraak is voldoende.

Een maatschapovereenkomst kan daarom ook stilzwijgend worden aangegaan. Een samenwerkingsovereenkomst die voldoet aan de definitie van een maatschap moet als een maatschap worden gekwalificeerd ongeacht de woorden die partijen hebben gebruikt. Het is daarom mogelijk dat partijen samenwerken in een maatschapverband zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Om te bepalen of sprake is van een maatschap moet men kijken naar de inhoud van de overeenkomst en op de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. Stel hier geheel vrijblijvend uw vraag aan onze advocaat of bel ons: 020-7400521.

De commanditaire vennootschap (CV)

Het typische van de CV is dat er één of meerdere commanditaire (stille) vennoten zijn. De stille vennoten zijn maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat zij aan inbreng hebben ingelegd. Uitzondering daarop is als de stille vennoot het beheersverbod overtreedt, want dan kan de stille vennoot ook voor een groter bedrag aansprakelijk zijn. Dat beheersverbod houdt in dat de stille venoot niet de bedrijfsvoering mag doen.

De beherende vennoten doen dus wel de bedrijfsvoering en zijn met hun privé-vermogen voor alle schulden van de CV aansprakelijk. Let dus goed op beherende vennoot met wie u in zee gaat.

Lees ook onze interessante blogs over aansprakelijkheid van toetredende vennoten.

Als u een vraag heeft over een maatschap, een VoF of een CV, kunt u ons bellen (020-7400521) of deze hier stellen aan onze advocaat ondernemingsrecht.