Arrest 1: Stemmen in strijd met redelijkheid en billijkheid

The Mill Resort-arrest: Hoge Raad 29 september 2006: besluit van meerderheid kan in strijd zijn met de jegens de minderheid in acht te nemen eisen van redelijkheid en billijkheid, dan wel kan tot stand zijn gekomen door misbruik van meerderheidsmacht. In dit geval kon een besluit tot een hogere managementfee dan gebruikelijk en een geldlening te verstrekken aan degene die de meerderheid van de stemmen heeft deze strijd en/of misbruik wel opleveren. Onze advocaat aandeelhouders kan u hierbij helpen. Neem contact op.
Arrest 2: Aandeelhouder kan schade claimen van besluit AVA
Lampe-arrest: Hoge Raad 17 mei 1991. Uit de noot bij dit arrest volgt dat de vernietiging van een besluit dat de AVA wegens schending van de jegens een aandeelhouder in acht te nemen redelijkheid en billijkheid, wel strijd met de maatschappelijke betamelijkheid of onzorgvuldigheid jegens die aandeelhouder kan opleveren. Er is dan een schadevergoedingsplicht van de vennootschap aan wie het onrechtmatig handelen toerekenbaar is. Onder bijzondere omstandigheden kunnen zelf s de leden van het besluitvormend orgaan in privé aansprakelijk zijn. Als u dit eens wilt onderzoeken, klik hier voor een gratis vraag aan onze advocaat aandeelhouders.
Arrest 3: Intrekking eerder besluit AVA
Janssen Pers II-arrest: Hoge Raad 10 maart 1995. Voor een besluit van de AVA tot intrekking van een eerder besluit gelden geen andere vereisten dan voor besluiten van de AVA in het algemeen. Een arrest dat leest volgens de noot als een ‘feuilleton’ met een race naar de notaris. Naast het vorengaande besloot de Hoge Raad ook dat een overweging over de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de bestuurder en de vennootschap niet bij draagt aan de beantwoording van de vraag of een ontslag van een bestuurder nietig is. Bel onze advocaat aandeelhouders nu als u hier iets over wilt weten.
Arrest 4: Gelijke behandeling aandeelhouders en certificaathouders
Verenigde Bootlieden-arrest: Hoge Raad 31 december 1993. De vennootschap dient de aandeelhouders respectievelijk de certificaathouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandelen (zie ook artikel 2: 201 lid 2 BW). Van de schending is geen sprake als er een redelijke en objectieve rechtvaardiging voor is. Neem hier contact met op met onze aandeelhouders advocaat als u hierover een vraag heeft.
Arrest 5: Opdracht algemene vergadering aan bestuurder
Forumbank: Hoge Raad 21 januari 1955. Onjuist is de stelling dat de AVA bevoegd is aan de directie opdracht te geven eigen aandelen voor een bepaalde prijs van bepaalde verkopers te kopen. Ook de AVA mag haar bevoegdheid niet overschrijden. Neem gratis contact met onze aandeelhouders advocaat op als u een vraag hierover heeft.
Arrest 6: Ontslag bestuurder wegens niet uitvoeren beleid AVA
Mast Holding-arrest: Hoge Raad 4 december 1992. De weigering van een bestuurder van een vennootschap om een door de AVA gewenst beleid uit te voeren kan een redelijke grond zijn voor ontslag, hetgeen afhangt van de aard van het beleid en de overige omstandigheden. Ieder bestuurder is afzonderlijk voor zijn aandeel in het bestuur en dus in het beleid verantwoordelijk tegenover de AVA. Bel onze advocaat aandeelhouders als u hier een vraag over heeft.
Arrest 7: Ontslagbesluit bestuurder betekent in beginsel ook arbeidsrechtelijk einde
Unidek-arrest: Hoge Raad 15 april 2005. Aangezien artikel 2: 244 BW (verlies hoedanigheid bestuurder door ontslagbesluit) ertoe strekt te bewerkstelligen dat door een ontslagbesluit ook een einde wordt gemaakt aan de arbeidsrechtelijke verhoudingen, heeft een ontslagbesluit in beginsel tevens beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder ten gevolge. Als u een vraag aan onze aandeelhouders advocaat heeft over ontslag van een bestuurder stel die dan hier.
Arrest 8: Beloning bestuurders door juiste orgaan
Imeko-arrest: Hoge Raad 6 januari 2012: beloning van bestuurders en commissarissen dient te geschieden door het in de wet en statuten aangewezen orgaan. Als de statuten bezoldiging van de bestuurders aan de RvC overlaten, maakt dat die RvC niet bevoegd om een bezoldiging toe te kennen aan zijn eigen leden. Bel ons als u een vraag aan onze aandeelhouders advocaat heeft over de beloning van bestuurders.
Arrest 9: Uitkoopregeling minderheidsaandeelhouders
Goglio-arrest: Hoge Raad 16 januari 2004. Er wordt een vordering tot uitkoop van een minderheidsaandeelhouder ingediend. De minderheidsaandeelhouder verweert zich met de stelling uit artikel 2: 201a BW omdat hij houder zou zijn van aandelen met een bijzondere zeggenschap. De Hoge Raad bepaalt dat de uitzondering van dit artikel zeer beperkt moeten worden uitgelegd. Heeft u vragen over een aandeelhoudersgeschil voor onze advocaat aandeelhouders, stel deze hier gratis.
Arrest 10: Uitspraken van de advocaat aandeelhouders
Wij werken uiteraard als advocaat aandeelhouders zelf ook mee aan het tot stand komen van arresten op het gebied van aandeelhouders. Die arresten en onze stellingen delen wij gaarne met onze klanten. Neem hier contact met onze aandeelhouders advocaat op als u een vraag heeft.