Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning. Is de woning door vochtproblemen niet geschikt voor een normaal gebruik als woonhuis?

Aan zijn primaire vordering heeft geïntimeerde, samengevat, het volgende ten grondslag gelegd.

Appellanten zijn tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst door een woning te leveren die niet de eigenschappen bezit die geïntimeerde op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

De geconstateerde gebreken aan de spouwconstructie in het souterrain en het daardoor opgetreden vochtprobleem staan immers in de weg aan het in de koopovereenkomst gegarandeerde normaal gebruik van de woning.

Appellanten moeten daarom de door geïntimeerde geleden schade vergoeden.

In het tussenvonnis van 10 februari 2016 heeft de kantonrechter, samengevat, als volgt overwogen.

Het verweer van appellanten dat geïntimeerde niet binnen de in artikel 7:23 lid 1 BW bedoelde bekwame tijd aan hen kennis heeft gegeven van zijn standpunt dat de woning niet aan de overeenkomst beantwoordt, treft geen doel.

Het vochtprobleem in het soutterain van de woning staat in de weg aan een normaal gebruik van de woning.

Indien het vochtprobleem wordt veroorzaakt door gebreken aan de indekking van de spouwconstructie, is er sprake van een non-conforme levering in de zin van artikel 7:17 BW.

Het is noodzakelijk om een deskundigenbericht in te winnen om vast te stellen of er ten tijde van de levering sprake was van een gebrekkige spouwconstructie en of daardoor het bestaande vochtprobleem in het souterrain wordt veroorzaakt.

Non-conformiteit. Verkoop van in eigen beheer gebouwde nieuwbouwwoning. Vochtproblemen in de kelder door gebreken in de muurconstructie. De woning is daardoor niet geschikt voor normaal gebruik als woonhuis.

Beantwoordt de geleverde woning aan de koopovereenkomst?

De rechter oordeelt als volgt.

De grief is gericht tegen het oordeel van de kantonrechter dat de woning vanwege het vochtprobleem zoals zich dat in het souterrain manifesteert, niet voldoet aan de eigenschappen die geïntimeerde van de woning mocht verwachten.

In de toelichting op de grief voeren appellanten aan dat zij geen mededelingsplicht hebben geschonden en dat geïntimeerde wel een onderzoekplicht heeft geschonden.

Het hof verwerpt de stelling dat geïntimeerde een onderzoekplicht heeft geschonden en het hof constateert dat het betoog van appellanten over de afwezigheid van een mededelingsplicht hen niet kan baten.

Appellanten hebben in de toelichting op de grief voorts gesteld dat het feit dat sprake is van onvolkomenheden niet direct betekent dat de woning niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Het hof verwerpt ook deze niet nader onderbouwde stelling.

Appellanten hebben in de toelichting op de grief niet de vaststelling van de kantonrechter betwist dat in het souterrain sprake is van zeer vochtige tot natte keldermuren, met schimmel op muren, afbladderend pleisterwerk en schade aan meubilair tot gevolg.

Appellanten hebben voorts niet betwist dat een dergelijke situatie niet gezond is voor de bewoners van de woning.

Het hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat de woning vanwege het vochtprobleem zoals zich dat in het souterrain manifesteert, niet beschikt over de eigenschappen die geïntimeerde van de woning mocht verwachten, en bovendien ook niet beschikt over de eigenschappen die voor een normaal gebruik als woning nodig zijn terwijl appellanten dat in de koopovereenkomst wel hebben gegarandeerd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over het contractenrecht, over de koop van onroerend goed, over non-conformiteit bij de koop van onroerende zaken, over de informatie- of mededelingsplicht of over de onderzoekplicht bij de koop van een woning, belt u dan gerust onze advocaat contractenrecht op 020-3980150.