De Rechtbank Amsterdam heeft op 17 juni 2020 over een vordering tot Inzage in, of afgifte van, financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

V vordert dat gedaagde bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis wordt veroordeeld om binnen twee weken na dit vonnis de jaarcijfers (met balans en winst- en verliesrekeningen, en de toelichtingen daarop, voor zover aanwezig) van de betrokken B.V. over de jaren 2017, 2018 en 2019, en de afschriften van alle door of ten behoeve van de betrokken B.V. aangehouden bankrekeningen vanaf 1 januari 2017 tot en met 1 januari 2020 aan V te (laten) overhandigen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag dat gedaagde hieraan niet voldoet, met een maximum van € 15.000.

V heeft aan deze vorderingen het volgende ten grondslag gelegd.

Met de gevorderde bescheiden kunnen de rechtbank en zij beoordelen of en in hoeverre de betrokken B.V. van 2017 tot 2020 in staat was om te voldoen aan de verplichtingen uit haar huurovereenkomst met V (betalingsonmacht) en of en in hoeverre sprake is geweest van selectieve wanbetaling of betalingsonwil.

Dat is van belang om de gronden van de persoonlijke aansprakelijkheid van gedaagde als voormalig bestuurder van de betrokken B.V. vast te stellen.

Hiertoe verzoekt V de rechtbank gebruik te maken van haar bevoegdheid om gedaagde te bevelen deze bescheiden over te leggen als bedoeld in artikel 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Subsidiair vordert V inzage, afschrift en/of uittreksel van deze bescheiden op grond van artikel 843a Rv.

Gedaagde heeft tegen deze vorderingen het volgende aangevoerd.

V heeft geen rechtmatig belang bij de gevorderde bescheiden, omdat zij zelf stelt dat deze bescheiden niet noodzakelijk zijn voor toewijzing van haar vordering en dus sprake is van een fishing expedition.

Het is aan gedaagde om deze bescheiden al dan niet over te leggen in de hoofdzaak en de rechtbank kan hieraan desgewenst gevolgen verbinden.

V heeft ook onvoldoende geconcretiseerd welke bescheiden zij vordert.

De gestelde rechtsbetrekking waarop de bescheiden volgens V betrekking hebben, een onrechtmatige daad van gedaagde tegen V, wordt betwist.

Gedaagde heeft te gelden als een derde partij.

Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Exhibitieplicht. Voorwaarden voor toewijzing.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank ziet op dit moment in de procedure, waarop gedaagde nog niet van antwoord heeft gediend in de hoofdzaak, en de standpuntbepaling en stukkenuitwisseling tussen partijen dus nog niet volledig en in evenwicht is, geen aanleiding om gebruik te maken van haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 22 Rv om gedaagde te bevelen de gevorderde bescheiden te overleggen.

Dit betekent dat de vordering zal worden beoordeeld op grond van artikel 843a Rv.

V heeft in de dagvaarding voldoende aannemelijk gemaakt dat zij mogelijk een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid heeft op gedaagde als voormalig bestuurder van de betrokken B.V.

Ter onderbouwing van deze vordering wil zij inzicht krijgen in de financiële positie van de betrokken B.V. ten tijde van het ontstaan en oplopen van de huurachterstand.

Dit inzicht kan V redelijkerwijs niet op een andere wijze verkrijgen dan door deze exhibitie-vordering, aangezien zij onweersproken heeft gesteld dat de betrokken B.V. hierover onvoldoende duidelijkheid heeft verschaft in een eerdere procedure tussen V en haar, en de betrokken B.V. inmiddels is geliquideerd, de gegevens niet beschikbaar zijn via de Kamer van Koophandel en gedaagde weigert vrijwillig aan verzoeken tot inzage, afschrift en/of uittreksel van deze bescheiden te voldoen.

Gelet hierop worden de bescheiden relevant geacht voor de rechtspositie van V en heeft zij ook een direct en concreet belang bij de vordering tot overlegging van deze bescheiden.

V heeft ten eerste overlegging van de jaarcijfers over de jaren 2017, 2018 en 2019 gevorderd met, voor zover aanwezig, balans en winst- en verliesrekeningen, en de toelichtingen daarop.

Door deze omschrijving en datering van de bescheiden is de vordering voldoende bepaald en is ook geen sprake van een zogeheten fishing expedition.

Aangezien gedaagde niet heeft aangevoerd dat de gevorderde bescheiden over bepaalde jaren (nog) niet zijn opgemaakt of dat zij daar niet (meer) over beschikt, zal de vordering in zoverre worden toegewezen.

Dit geldt niet voor de gevorderde bankrekeningafschriften.

Voor zover de vordering ziet op afschriften van alle ten behoeve van de betrokken B.V. aangehouden bankrekeningen, is namelijk onvoldoende bepaald op welke bescheiden de vordering betrekking heeft.

Voor zover de vordering ziet op afschriften van alle door de betrokken B.V. aangehouden bankrekeningen, geldt namelijk dat V onvoldoende heeft toegelicht dat zij bij elk van deze afschriften een voldoende rechtmatig belang heeft bovenop de overige gevorderde financiële bescheiden.

De vordering zal in zoverre dus worden afgewezen.

De gevorderde dwangsom is niet weersproken en is niet disproportioneel, zodat deze zal worden toegewezen.

De rechtbank veroordeelt gedaagde om binnen twee weken na dit vonnis de jaarcijfers (met, voor zover aanwezig, balans en winst- en verliesrekeningen, en de toelichtingen daarop) van de betrokken B.V. over de jaren 2017, 2018 en 2019 aan V te (laten) overhandigen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag dat gedaagde na ommekomst van de hiervoor vermelde termijn hieraan niet of niet geheel voldoet, met een maximum van € 15.000;

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid over het ondernemingsrecht, over het contractenrecht, over bestuurdersaansprakelijkheid, over aandeelhouders of over de uitstoting of uitkoop van aandeelhouders of over de geschillenregeling in het vennootschapsrecht, belt u dan gerust onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het ondernemingsrecht, bezoek dan onze website over het ondernemingsrecht. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.