De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 31 juli 2019 uitspraak gedaan de vernietiging van de besluiten van een aandeelhoudersvergadering op grond van de redelijkheid en billijkheid in verband met de verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder.

R stelt zich op het standpunt dat de drie besluiten in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW en dus op grond van artikel 2:15 BW vernietigbaar omdat het belang van R als minderheidsaandeelhouder daardoor zou verwateren.

Vernietiging besluiten aandeelhoudersvergadering. Redelijkheid en billijkheid. Verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder.

De rechter oordeelt als volgt.

Op grond van artikel 2:8 BW moeten de vennootschap en degenen die krachtens de wet en de statuten bij haar organisatie zijn betrokken, zich als zodanig jegens elkaar gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

Uit deze regel vloeit onder meer voort dat de vennootschap zorgvuldigheid moet betrachten met betrekking tot de belangen van al haar aandeelhouders.

De uitwerking van de zorgvuldigheidsplicht zal mede afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval.

Daarbij mag in aanmerking mag worden genomen dat het gaat om minderheidsaandeelhouders tegenover meerderheidsaandeelhouders.

Als daarvan sprake is, kan eerder dan in andere gevallen sprake zijn van de mogelijkheid van een vermenging van de belangen van de vennootschap en van sommige van deze personen, zodat er reden is daarop attent te zijn en met de nodige zorgvuldigheid te voorkomen dat ontoelaatbare verstrengeling van belangen ontstaat. (Zie Hoge Raad van 1 maart 2002, PHR:2002:AD9857).

Duidelijk is dat S dringend financiële middelen nodig heeft om haar uitgaven te kunnen bekostigen. S is al vanaf 2017 niet meer in staat haar bestuurder C te betalen, die in ieder geval recht had en heeft op betaling van de management-fee van € 3.000, per maand..

Toen C als bestuurder werd aangetrokken, was het de bedoeling van de twee toenmalige partners dat C op zoek zou gaan naar externe financiers. Met die externe financiering zou S voldoende werkkapitaal voor al haar kosten moeten verkrijgen.

Uit de door S overgelegde stukken blijkt echter dat C er tot op heden niet in is geslaagd om externe financiers te vinden.

Het is daarom op zichzelf niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat S op zoek is gegaan naar mogelijkheden om werkkapitaal voor S te verkrijgen door middel van interne financiering.

Integendeel, ook R als minderheidsaandeelhouder is op grond van de redelijkheid en billijkheid verplicht om mee te werken aan redelijke oplossingen voor het verkrijgen van werkkapitaal voor S.

Bij de keuze uit de verschillende mogelijkheden voor interne financiering moet S echter rekening houden met de belangen van R als minderheidsaandeelhouder.

Dat deed S niet bij haar voorstellen voor de twee emissiebesluiten.

Als R geen van de nieuw uit te geven aandelen zou kopen, zou haar aandelenbelang in S verwateren tot 0,02%, zodat R nauwelijks meer zou kunnen profiteren van toekomstige winst van S en haar dochters.

De twee emissiebesluiten kwamen er feitelijk op neer dat R gedwongen werd om toch een evenredig deel van het nieuwe werkkapitaal voor haar rekening te nemen.

Door voor een aandelenemissie te kiezen en niet voor alternatieve vormen van interne financiering waarbij rekening werd gehouden met de belangen van R, heeft S in strijd gehandeld met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW.

S heeft gehandeld in strijd met die redelijkheid en billijkheid door de twee emissiebesluiten te willen uitvoeren in het nadeel van R als minderheidsaandeelhouder.

Daarbij is mede van belang dat sprake is van belangenverstrengeling tussen C als bestuurder van S en als meerderheidsaandeelhouder van S.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat aandeelhouder over het ondernemingsrecht, over het contractenrecht, over bestuurdersaansprakelijkheid, over aandeelhouders of over de uitstoting of uitkoop van aandeelhouders, over de geschillenregeling in het vennootschapsrecht of over het verwateren van aandelen, belt u dan gerust onze advocaat aandeelhouder op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het ondernemingsrecht, bezoek dan onze website over het ondernemingsrecht. Klik dan hier.