Wij behandelen als advocaat contractenrecht veel zaken waarbij de rente een grote rol speelt. Daarbij kan het zeer interessant zijn om de handelsrente van artikel 6 : 119a BW te vorderen te vorderen, omdat die hoger is dan de gewone wettelijke rente van 6: 119 BW. U kunt handelsrente vorderen als er bij een handelsovereenkomst niet tijdig wordt betaald. De Hoge Raad heeft nu een arrest gewezen over de vraag of over schadevergoeding ook de handelsrente verschuldigd is.

De Hoge Raad:

Art. 6:119a BW is ingevoerd ter implementatie van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 juni 2000 (thans Richtlijn 2011/7/EU) betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingevolge art. 3 van eerstgenoemde richtlijn is de in lid 1 onder d van die bepaling bedoelde (handels)rente verschuldigd ingeval van niet tijdige betaling van een geldsom voortvloeiende uit een handelsovereenkomst. In de considerans is onder 13 (en in Richtlijn 2011/7/EU onder 8) vermeld: “Deze richtlijn heeft enkel betrekking op betalingen tot vergoeding van handelstransacties en strekt niet tot regulering van (…) betalingen bij wijze van schadeloosstelling (…).”

Uit de parlementaire geschiedenis van (onder meer) art. 6:119a BW blijkt dat de wetgever geen ruimer toepassingsbereik heeft beoogd dan uit de richtlijn voortvloeit (Kamerstukken II 2001-2002, 28 239, nr.3, p. 10).

Nu het in dit geval gaat om toewijzing van een vordering tot schadevergoeding in verband met ontbinding van een handelsovereenkomst, mist art. 6:119a BW, gelet op het voorgaande, toepassing (zie HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:40, NJ 2013/368). Uit het Weens Koopverdrag vloeit niet het tegendeel voort. Art. 78 van het verdrag bepaalt slechts dat ingeval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente verschuldigd is, zonder de hoogte daarvan te specificeren.

De conclusie is dus dat u over schadevergoeding geen handelsrente kunt vorderen. Als u de keuze maakt over nakoming vragen of schadevergoeding, dan moet u hier rekening mee houden. Laat onze ondernemingsrecht advocaat u hierover adviseren. Stel hier uw vraag over contracten of bel ons: 020-7400521.