toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Boekhoudplicht. Onbehoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijk voor het boedeltekort?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 januari 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW in verband met de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW. Ingevolge artikel 2:248 lid 1 BW is in geval van het faillissement van een vennootschap het bestuur jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het boedeltekort, indien het zijn [...]

Door | 17 februari 2020

Aandeelhouder aansprakelijk ter zake van onjuiste mededelingen over opzegging van een huurovereenkomst aan medeaandeelhouder? Schadevergoeding?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een aandeelhouder aansprakelijk was ter zake van onjuiste gedane mededelingen aan een medeaandeelhouder. De vennootschap voert aan dat zij in de veronderstelling verkeerde dat de huur was aangegaan voor onbepaalde tijd en dat die daarom kon worden opgezegd. Zij zegt dat [...]

Door | 9 februari 2020

Dwaling bij de koop van een woning? Mededelingsplicht verkoper. Beroep op exoneratieclausule. Ouderdomsclausule.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan over dwaling bij de koop van een woning en een Beroep op een exoneratieclausule. De kernvraag luidt of de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden omdat hij niet aan de koper heeft gemeld dat er een scheur in de muur zat en in het verlengde daarvan [...]

Door | 3 februari 2020

Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 19 december 2019 de earn-outregeling bij vervreemding van een deelneming besproken. Earn-out bij vervreemding van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling. Vennootschapsbelasting. De earn-outregeling van art. 13(6) Wet Vpb is op 1 januari 2002 in werking getreden. Haar tekst luidde in de litigieuze jaren - en nog [...]

Door | 27 januari 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Liquidatie van een onderneming. Selectieve betaling?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 januari 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. Was sprake van selectieve betalingen bij de liquidatie van een onderneming? Geïntimeerden hebben appellant als bestuurder van G uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld voor de schade die zij lijden doordat G haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet is nagekomen. [...]

Door | 18 januari 2020

Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 25 oktober 2019 kort de klachtplicht bij koop uiteengezet. Contractenrecht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit. Klachtplicht. Verjaring. De A-G concludeert als volgt. Titel 1 van Boek 7 BW bevat de koopregeling. Art. 7:17 lid 1 BW bepaalt dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Is [...]

Door | 12 januari 2020

Geschil tussen aandeelhouders. Onzorgvuldig handelen meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens minderheidsaandeelhouder? Ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over een geschil tussen aandeelhouders. Was sprake van een onzorgvuldig handelen van de meerderheidsaandeelhouder en bestuurder jegens een minderheidsaandeelhouder? Was er sprake van een ontnemen van een corporate opportunity? Afgeleide schade. X vordert in deze procedure samengevat een verklaring voor recht dat D jegens T(althans [...]

Door | 18 december 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de bestuurder aansprakelijk was vanwege betalingsonwil. Met de grieven legt appellante aan de rechter de vraag voor of geïntimeerde als (indirect) bestuurder van T persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die appellante lijdt als gevolg van het niet voldoen door [...]

Door | 11 december 2019

Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een exoneratiebeding van een aannemer onredelijk bezwarend was. Allereerst is in geschil de vraag hoe de overeenkomst tussen partijen moet worden gekwalificeerd. Daar waar eiser stelt dat sprake is van een gemengde overeenkomst van koop en aanneming, meent gedaagde dat enkel [...]

Door | 3 december 2019

Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van afgeleide schade voor een aandeelhouder wegens schending van een jegens de aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting van de bestuurder? Het hof stelt vast dat E aldus vergoeding vordert van de door haar als aandeelhouder van M geleden schade als [...]

Door | 25 november 2019