toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Voorlopige voorziening. Vorderingen gericht tegen benoeming van bestuurder van in faillissement verkerende vennootschap. Verbod om als bestuurder op te treden. Ordemaatregel.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Amsterdam heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan in voorlopige voorziening over een verbod om als bestuurder op te treden van een in faillissement verkerende vennootschap. Ordemaatregel. In de eerste plaats dient te worden getoetst of voldaan is aan de aan een voorlopige voorziening te stellen minimumvereisten. Niet in [...]

Door | 22 april 2019

Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Kapitaaleis. Economisch belang. Blokkeringsregeling. Is aandeelhouder ontvankelijk in het enquêteverzoek?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 maart 2019 uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van een aandeelhouder in een enquêteverzoek gezien de gestelde kapitaaleis. Aandeelhouder L heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de [...]

Door | 14 april 2019

Kort geding. Vordering tot de gedwongen overdracht van aandelen na uitstoting van partner in een maatschap. Partnership Agreement. Ontslag?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Amsterdam heeft op 28 februari 2019 uitspraak gedaan over een vordering in kort geding tot de gedwongen overdracht van aandelen na uitstoting van een partner in een maatschap. In dit kort geding is – weer – de vraag aan de orde of gedaagde op dit moment gehouden is zijn [...]

Door | 7 april 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Ernstig verwijt bestuurder? Misbruik van recht door aanvragen van faillissement?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een ernstig verwijt bij bestuurdersaansprakelijkheid. Appellant heeft in eerste aanleg – samengevat – een schadevergoeding gevorderd van € 95.736,94 te vermeerderen met wettelijke rente en incassokosten. Appellant heeft daaraan ten grondslag gelegd dat [...]

Door | 27 maart 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aangaan van een rekening-courantschuld. Voorzienbaarheid. Decharge?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij het aangaan van een rekening-courantschuld. Gedaagde heeft het verweer gevoerd dat RHBM Holding en gedaagde niet aansprakelijk zijn ex art. 2:9 jo 2:11 BW omdat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur en hen ook overigens geen persoonlijk ernstig [...]

Door | 14 maart 2019

Uitkoop van aandeelhouder. Veroordeling tot overdracht aandelen. Vaststelling van een redelijke en billijke prijs van de over te dragen aandelen.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 februari 2019 uitspraak gedaan over de uitkoop van een aandeelhouder en de prijsbepaling van de aandelen bij de gedwongen overdracht. A heeft zich op het standpunt gesteld dat de Ondernemingskamer zou moeten terugkomen van haar oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar [...]

Door | 11 maart 2019

Mislukte aankoop chalet op recreatiepark. Chalet aangemerkt als onroerend. Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, zodat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 februari 2019 uitspraak gedaan over een mislukte aankoop van een chalet op een recreatiepark. Vordering tot terugbetaling van aanbetaling. Chalet aangemerkt als onroerend. Niet voldaan aan schriftelijkheidsvereiste, zodat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. Artikel 7:2 lid 1 BW bepaalt dat de koop van een [...]

Door | 3 maart 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Kan een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt voor het tekortschieten van de vennootschap in de uitvoering van een aannemingsovereenkomst?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt voor het tekortschieten van de vennootschap in de uitvoering van een aannemingsovereenkomst. Appellante richt zich met haar eerste grief tegen de overwegingen van de rechtbank die inhouden dat [...]

Door | 22 februari 2019

Aandeelhoudersschade. Afgeleide schade. Schending specifieke zorgvuldigheidsnorm? Derdenwerking. Ernstig verwijt?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 februari 2019 uitspraak gedaan over aandeelhoudersschade. Was sprake van een schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm? Afgeleide schade. Derdenwerking. Ernstig verwijt? Afgeleide schade Eiser vordert afgeleide schade, schade die hij als (indirect) aandeelhouder van het bedrijf heeft geleden door het faillissement van het bedrijf. De schade [...]

Door | 15 februari 2019

Non-conformiteit. Verkoop van in eigen beheer gebouwde nieuwbouwwoning. Vochtproblemen in de kelder door gebreken in de muurconstructie. Is de woning daardoor niet geschikt voor normaal gebruik?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 januari 2019 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een woning. Is de woning door vochtproblemen niet geschikt voor een normaal gebruik als woonhuis? Aan zijn primaire vordering heeft geïntimeerde, samengevat, het volgende ten grondslag gelegd. Appellanten zijn tekortgeschoten in de nakoming van [...]

Door | 9 februari 2019