toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet doorbetalen advertentieopbrengsten? Betalingsonwil? Verhaalfrustratie? Betalingsonmacht? Aandeelhoudersaansprakelijkheid?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Den Haag heeft op 8 mei 2019 uitspraak gedaan bestuurdersaansprakelijkheid. Was de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het niet doorbetalen van de advertentieopbrengsten? Betalingsonwil? Verhaalfrustratie? Betalingsonmacht? Kern van het geschil is de beantwoording van de vraag of gedaagde 1 als (in)direct bestuurder (dan wel als aandeelhouder) van DMS aansprakelijk is [...]

Door | 22 juni 2019

Verkoop van aandelen. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit een aandeelhoudersovereenkomst? Verzuim? Vordering tot nabetaling op de koopprijs deels toegewezen.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Gelderland heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de verkoop van aandelen. De Rechtbank komt niet toe aan beoordeling van de vraag of sprake is van tekortkoming in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit een aandeelhoudersovereenkomst, omdat niet aan het vereiste van verzuim is voldaan. Vordering tot nabetaling [...]

Door | 17 juni 2019

Contractenrecht. Tot stand komen van een overeenkomst. Onderhandelen over een aandelenovereenkomst.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over het tot stand komen van een overeenkomst bij een onderhandeling over een aandelenovereenkomst. Het gaat in deze zaken allereerst om de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen is, op basis waarvan Partij I aandelen van Partij II [...]

Door | 6 juni 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Boedeltekort. Onbehoorlijke taakvervulling? Schending van de administratie- en publicatieplicht?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Directeur-grootaandeelhouder verkocht haar aandelen in de BV aan een katvanger. Artikel 2:248 BW. Schending administratie- en publicatieplicht? In hoger beroep heeft de curator geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis, tot toewijzing van haar vorderingen en tot [...]

Door | 30 mei 2019

Juist beleid en juiste gang van zaken in onderneming? Wanbeleid? Verstoorde relatie? Impasse? Patstelling?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming. Verstoorde relatie. Impasse? A heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de onderneming. Ter toelichting heeft A – kort [...]

Door | 27 mei 2019

Non-concurrentiebeding in koopovereenkomst van activa/passiva van een onderneming. Relatiebeding in managementovereenkomst. Uitleg.

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een non-concurrentiebeding in een koopovereenkomst van de activa/passiva van een onderneming en over een relatiebeding in een managementovereenkomst. Uitleg. In de eerste plaats is de vraag aan de orde of gedaagden het non-concurrentiebeding in artikel 12 van de koopovereenkomst en het [...]

Door | 17 mei 2019

Agenderingsrecht van aandeelhouders. Is vennootschap verplicht een onderwerp ter stemming op te nemen in de agenda voor de algemene vergadering, ook als dat onderwerp een aangelegenheid is van het bestuur?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Hoge Raad heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over het agenderingsrecht van aandeelhouders. Agenderingsrecht van aandeelhouders en de Aandeelhoudersrichtlijn. De hoge Raad overweegt als volgt. Artikel 2:109 BW bepaalt dat het bestuur en de raad van commissarissen bevoegd zijn tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Artikel 2:114 lid [...]

Door | 13 mei 2019

Kort geding. Opzegging van een duurovereenkomst. Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan in kort geding over de opzegging van een duurovereenkomst Het geschil tussen partijen gaat over de beëindiging van de duurovereenkomst. Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Op [...]

Door | 4 mei 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Borgstelling. Hebben bestuurders van vennootschap, die borg stond voor lening van andere vennootschap, onrechtmatig gehandeld jegens de schuldeiser (de bank) door dividend uit te keren aan aandeelhouders en daarmee de verhaalsmogelijkheid van de bank doorkruist?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de bestuurders van een vennootschap, die borg stond voor lening van andere vennootschap, onrechtmatig hebben gehandeld jegens de schuldeiser (de bank) door dividend uit te keren aan de aandeelhouders en daarmee de verhaalsmogelijkheid van de bank hebben doorkruist? [...]

Door | 28 april 2019

Voorlopige voorziening. Vorderingen gericht tegen benoeming van bestuurder van in faillissement verkerende vennootschap. Verbod om als bestuurder op te treden. Ordemaatregel.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Amsterdam heeft op 6 maart 2019 uitspraak gedaan in voorlopige voorziening over een verbod om als bestuurder op te treden van een in faillissement verkerende vennootschap. Ordemaatregel. In de eerste plaats dient te worden getoetst of voldaan is aan de aan een voorlopige voorziening te stellen minimumvereisten. Niet in [...]

Door | 22 april 2019