toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege betalingsonwil? Hoofdelijke aansprakelijkheid? Nakoming betalingsverplichting uit een vonnis.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de bestuurder aansprakelijk was vanwege betalingsonwil. Met de grieven legt appellante aan de rechter de vraag voor of geïntimeerde als (indirect) bestuurder van T persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die appellante lijdt als gevolg van het niet voldoen door [...]

Door | 11 december 2019

Overeenkomst van aanneming. Ondeugdelijke uitvoering van het werk? Exoneratiebeding van aannemer onredelijk bezwarend?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een exoneratiebeding van een aannemer onredelijk bezwarend was. Allereerst is in geschil de vraag hoe de overeenkomst tussen partijen moet worden gekwalificeerd. Daar waar eiser stelt dat sprake is van een gemengde overeenkomst van koop en aanneming, meent gedaagde dat enkel [...]

Door | 3 december 2019

Aandeelhouder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Afgeleide schade voor aandeelhouder? Schending van een jegens aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van afgeleide schade voor een aandeelhouder wegens schending van een jegens de aandeelhouder geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting van de bestuurder? Het hof stelt vast dat E aldus vergoeding vordert van de door haar als aandeelhouder van M geleden schade als [...]

Door | 25 november 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad? Persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamel-norm.

De Rechtbank Limburg heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad. Was sprake van een persoonlijk ernstig verwijt? Maatstaf. Beklamelnorm. Kern van het onderhavige geschil is kort gezegd de vraag of de bestuurder van de BV en/of een van hen als (opvolgend) [...]

Door | 20 november 2019

Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op een klantenvergoeding?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de kwalificatie van een agentuurovereenkomst (artikel 7:428 BW) en de aanspraak op een klantenvergoeding (artikel 7:442 BW). Kwalificatie van een agentuurovereenkomst. Recht op klantenvergoeding? De rechter oordeelt als volgt. Volgens artikel 7:428 lid 1 BW is een agentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, [...]

Door | 12 november 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte decharge. Vallen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 oktober 2019 uitspraak gedaan over Bestuurdersaansprakelijkheid en de reikwijdte van decharge. Vielen de aan de bestuurder verweten gedragingen onder de kwijting die aan de bestuurder is verleend? H heeft in eerste aanleg samengevat gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat geïntimeerde jegens H op grond van art. 2:9 BW [...]

Door | 5 november 2019

Geschillenregeling. Uitstoting van aandeelhouder. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. Waardering van aandelen. Verschaffen van informatie.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 april 2019 uitspraak gedaan over de uitstoting van een aandeelhouder, over de overdracht van aandelen ten titel van beheer en de waardering van aandelen. Geschillenregeling. Uitstoting van aandeelhouder. Overdracht van aandelen ten titel van beheer. Waardering van aandelen. Verschaffen van informatie. De rechter oordeelt als volgt. De voorziening overdracht [...]

Door | 29 oktober 2019

Opvragen en afgifte van bescheiden in verband met mogelijk in te stellen vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. Internationaal recht.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft in kort geding op 16 oktober 2019 uitspraak gedaan over het opvragen en de afgifte van afschriften van bescheiden in verband met een mogelijk in te stellen vordering van bestuurdersaansprakelijkheid. De voorzieningenrechter stelt voorop dat, nu C een vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten is en gevestigd is [...]

Door | 21 oktober 2019

Contractenrecht. Ingebrekestelling. Verzuim. Wanprestatie. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over ingebrekestelling, verzuim en wanprestatie in het verbintenissenrecht. De gedachtegang van de kantonrechter is geweest dat geïntimeerde uit de verklaringen en de handelwijze van appellant kon afleiden dat appellant niet zou nakomen en dat een ingebrekestelling hem niet op andere gedachten zou hebben gebracht. Een [...]

Door | 14 oktober 2019

Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van het hof om een vordering tot uittreding van aandeelhouders in behandeling te nemen. Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam. De rechter oordeelt als volgt. De rechter merkt op dat de primaire vordering van P is [...]

Door | 8 oktober 2019