toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschap te twijfelen? Verstoorde verhoudingen. Toetsing corporate governance

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het wanbeleid binnen een onderneming. Was de corporate governance op orde? T is opgericht bij akte van 9 januari 2014 onder de naam C B.V. Deze naam is op 1 februari 2016 gewijzigd in C Holding B.V. Nadien is de naam [...]

Door | 17 december 2018

Bestuursaansprakelijkheid. Schending Beklamel-norm? Selectieve betaling en verhaalfrustratie?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid. Was sprake van een schending van de Beklamel-norm? Was sprake van selectieve betaling en van verhaalfrustratie? Appellant heeft de grondslag van zijn vordering (nader) omschreven in zijn pleitnota. Het verwijt van appellant, gegrond op artikel 6:162 BW, jegens de bestuurder [...]

Door | 9 december 2018

Gevolgen van de Brexit voor verworven rechten en vrijheden.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de gevolgen van de Brexit voor verworven rechten en vrijheden. Op 23 juni 2016 stemde een kleine meerderheid van de Britse bevolking tijdens het zogenoemde Brexitreferendum voor terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (hierna: EU). Op 29 maart [...]

Door | 29 november 2018

Wijziging van de statuten van een onderneming. Vernietiging van besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van besluiten van algemene vergaderingen van aandeelhouders (AVA) in verband met het wijzigen van de statuten van de onderneming. L Beheer vordert een groot aantal besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders en een besluit van [...]

Door | 23 november 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid. Leeghalen van de BV? Bewijslast. Bewijslevering. Informatieverstrekking door bestuurder.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 november 2018 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, bewijslast, bewijslevering en informatieverstrekking door de bestuurder. Bestuurdersaansprakelijkheid. Op eisers rust de stelplicht en de bewijslast van hun stelling dat de bestuurder heeft bewerkstelligd dat de vennootschap haar verplichtingen jegens hen niet langer nakwam en dat de bestuurder hiervan [...]

Door | 18 november 2018

Bedrijfsovername. Heeft de overnamebalans een onjuist beeld gegeven van de financiële positie van de onderneming?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of bij de bedrijfsovername de overnamebalans een onjuist beeld heeft gegeven van de financiële positie van de onderneming. Het hof zal thans beoordelen of de holding geslaagd is in het haar opgedragen bewijs van feiten en omstandigheden die [...]

Door | 10 november 2018

Wanbeleid? Impasse? Vereffening van de onderneming. Benoeming bestuurder als voorlopige voorziening.

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 16 februari 2018 uitspraak gedaan over wanbeleid en ontstane impasse van een onderneming tijdens de vereffening van de onderneming. Benoeming bestuurder als voorlopige voorziening. De onderneming F is op 9 juli 2008 opgericht. A en S houden elk 50% van de aandelen in F. Zij vormen [...]

Door | 5 november 2018

Ontbinding koop woning door inroepen financieringsvoorbehoud. Vervolgens wordt wel een hogere financiering voor een andere woning verstrekt. Heeft koper zich voldoende ingespannen om de financiering voor de eerste woning te verkrijgen?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over de ontbinding van de koop van een woning door het inroepen van een financieringsvoorbehoud. Vervolgens wordt wel een hogere financiering voor een andere woning verstrekt. Heeft koper zich voldoende ingespannen om de financiering voor de eerste woning te verkrijgen? Bij [...]

Door | 28 oktober 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens faillissement. Feitelijk leidinggeven. Boekhoud- en administratieplicht. Matiging van het schadebedrag door de rechter?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Limburg heeft op 7 maart 2018 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid wegens faillissement. Feitelijk leidinggeven. Boekhoud- en administratieplicht. Matiging van het schadebedrag door de rechter? De vordering tegen gedaagde is gegrond op de stelling dat hij moet worden beschouwd als feitelijk leidinggever. Het is aan de curator om die stelling [...]

Door | 21 oktober 2018

Kort geding. Managementvergoeding. Nietig besluit? Aandeelhoudersovereenkomst.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan in kort geding over een managementvergoeding in een Aandeelhoudersovereenkomst. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vordering, behoudens voor zover daarover in het navolgende anders wordt geoordeeld ten aanzien van onderdelen van de vordering. De voorzieningenrechter stelt voorop [...]

Door | 14 oktober 2018