toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Vernietiging van emissiebesluit aandeelhoudersvergadering. Redelijkheid en billijkheid. Verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 31 juli 2019 uitspraak gedaan de vernietiging van de besluiten van een aandeelhoudersvergadering op grond van de redelijkheid en billijkheid in verband met de verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder. R stelt zich op het standpunt dat de drie besluiten in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid van [...]

Door | 18 augustus 2019

Aanneming van werk en oplevering.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over de wijze van oplevering bij aanneming van werk. Tussen partijen is in geschil of het werk is opgeleverd. De aannemer stelt dat het werk is opgeleverd. De opdrachtgever heeft het werk, al dan niet stilzwijgend, aanvaard. De opdrachtgever heeft betwist [...]

Door | 11 augustus 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement van een aannemer. Beklamelnorm.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Den Haag heeft op 10 juli 2019 uitspraak gedaan over de bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement van een aannemer. Beklamelnorm. In dit geschil staat centraal of gedaagde als bestuurder van X B.V. op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor schade die eiser lijdt ten gevolge van het niet geheel nakomen [...]

Door | 2 augustus 2019

Aandeelhoudersgeschil over een earn-out regeling en vergoeding. Klachtplicht. Goed koopmansgebruik?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Den Haag heeft op 3 juli 2019 uitspraak gedaan over een earn-outregeling tussen aandeelhouders. Was sprake van goed koopmansgebruik? In geschil is of de onderneming op grond van de earn out-regeling nog enig bedrag aan de aandeelhouder diende te betalen. Aandeelhoudersgeschil over een earn-out regeling en vergoeding. Klachtplicht. Goed [...]

Door | 29 juli 2019

Opzegging van een distributieovereenkomst. Directe opzegging vanwege een bedrijfsovername. Is opzegging in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Den Haag heeft op 25 juni 201 uitspraak gedaan in kort geding inzake de opzegging van een distributieovereenkomst (duurovereenkomst voor onbepaalde tijd). De overeenkomst was met directe ingang opgezegd vanwege een overname. Tussen partijen gold geen opzegtermijn. Is in de gegeven situatie de opzegging per direct in overeenstemming met [...]

Door | 2 juli 2019

Aanneming van werk. Ingebrekestelling en verzuim. Oplevering. Verrekening?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 30 april 2019 uitspraak gedaan over aanneming van werk, ingebrekestelling en verzuim. Het gaat in deze zaak over de renovatie/verbouwing van een badkamer (hierna: de badkamer) en een toiletruimte in een recreatiewoning. Geïntimeerde heeft in opdracht van appellant in maart en april 2016 in onderaanneming werkzaamheden [...]

Door | 27 juni 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet doorbetalen advertentieopbrengsten? Betalingsonwil? Verhaalfrustratie? Betalingsonmacht? Aandeelhoudersaansprakelijkheid?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Den Haag heeft op 8 mei 2019 uitspraak gedaan bestuurdersaansprakelijkheid. Was de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het niet doorbetalen van de advertentieopbrengsten? Betalingsonwil? Verhaalfrustratie? Betalingsonmacht? Kern van het geschil is de beantwoording van de vraag of gedaagde 1 als (in)direct bestuurder (dan wel als aandeelhouder) van DMS aansprakelijk is [...]

Door | 22 juni 2019

Verkoop van aandelen. Tekortkoming in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit een aandeelhoudersovereenkomst? Verzuim? Vordering tot nabetaling op de koopprijs deels toegewezen.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Gelderland heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de verkoop van aandelen. De Rechtbank komt niet toe aan beoordeling van de vraag of sprake is van tekortkoming in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit een aandeelhoudersovereenkomst, omdat niet aan het vereiste van verzuim is voldaan. Vordering tot nabetaling [...]

Door | 17 juni 2019

Contractenrecht. Tot stand komen van een overeenkomst. Onderhandelen over een aandelenovereenkomst.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over het tot stand komen van een overeenkomst bij een onderhandeling over een aandelenovereenkomst. Het gaat in deze zaken allereerst om de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen is, op basis waarvan Partij I aandelen van Partij II [...]

Door | 6 juni 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Boedeltekort. Onbehoorlijke taakvervulling? Schending van de administratie- en publicatieplicht?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Directeur-grootaandeelhouder verkocht haar aandelen in de BV aan een katvanger. Artikel 2:248 BW. Schending administratie- en publicatieplicht? In hoger beroep heeft de curator geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis, tot toewijzing van haar vorderingen en tot [...]

Door | 30 mei 2019