toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Huurovereenkomst wordt niet nagekomen. Oprichtersaansprakelijkheid. Was het faillissement voorzienbaar? Bewijs.

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag er sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van een huurovereenkomst in het zicht van een mogelijk faillissement. G grondt haar vordering op oprichtersaansprakelijkheid omdat eiser wist of kon weten dat H BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Die wetenschap [...]

Door | 3 augustus 2020

Koop van een woning. Schending klachtplicht? Termijnen. Non-conformiteit woonhuis? Constructieve gebreken?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de klachtplicht bij koop was geschonden bij de non-conformiteit van een woonhuis. Het meest verstrekkende verweer van geïntimeerde is dat, als sprake is van constructieve gebreken, hetgeen hij betwist, artikel 7:23 BW aan de vorderingen van appellanten in de weg staat. [...]

Door | 6 juli 2020

Geschillenregeling. Overdracht aandelen. Certificaathouders. Vordering tot uitreding mogelijk bij certificaten van aandelen? Analogische toepassing?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan of een vordering tot uitreding mogelijk was bij certificaten van aandelen. A heeft B gedagvaard voor de rechtbank Limburg en de uitreding van B gevorderd. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis deze vordering afgewezen. Volgens de rechtbank kan het door A ingeroepen artikel 2:343 BW [...]

Door | 29 juni 2020

Inzage of afgifte van financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Voorwaarden voor toewijzing.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 17 juni 2020 over een vordering tot Inzage in, of afgifte van, financiële bescheiden in verband met een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. V vordert dat gedaagde bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis wordt veroordeeld om binnen twee weken na dit vonnis de jaarcijfers (met balans en winst- en [...]

Door | 22 juni 2020

Aanneming van werk. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Oplevering, opneming en goedkeuring. UAV 2012. Stilzwijgende goedkeuring.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de oplevering, opneming en goedkeuring van het uitgevoerde werk bij een overeenkomst van aanneming van werk. Partijen hebben in juni 2017 een overeenkomst tot aanneming van werk gesloten, met A als aannemer en gedaagde als opdrachtgever. Deze aannemingsovereenkomst strekte tot verbouwing en uitbreiding van [...]

Door | 15 juni 2020

Vennootschapsrecht. Geschillenregeling. Vordering tot uittreding. Waardering van de aandelen. Deskundige. Peildatum.

De Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 december 2019 uitspraak gedaan over de waardering van aandelen bij een vordering tot uittreding. De Ondernemingskamer overwogen dat zij de uittredingsvordering van G toewijsbaar acht en een deskundige zal benoemen ter vaststelling van de waarde van de aandelen in AM Holding per 1 september 2019. De [...]

Door | 8 juni 2020

Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 april 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een besluit van een vennootschap wegens strijdig belang. Appellante vordert vernietiging van bestuursbesluiten en het besluit van 12 juni 2017 op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW jo. artikel 2:239 lid 6 BW (strijdig belang) en/of [...]

Door | 1 juni 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 mei 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en de benadeling schuldeisers en de schijn van kredietwaardigheid. Het gaat in deze zaak om de vraag of appellant als medebestuurder van H Bouw aansprakelijk is voor de schade die S c.s. stellen te hebben geleden omdat hun facturen onbetaald zijn gelaten door [...]

Door | 25 mei 2020

Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over het bepalen van een redelijk loon bij een overeenkomst van opdracht waarbij geen loon was overeengekomen. Niet is komen vast te staan dat partijen definitieve en bindende afspraken over de door R te ontvangen beloning hebben gemaakt. De hoogte en de wijze van berekening [...]

Door | 18 mei 2020

Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 april 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot uittreding tegen medeaandeelhouders in een BV. D vordert dat de rechtbank gedaagde hoofdelijk veroordeelt de door D in het kapitaal van M Beheer gehouden aandelen in eigendom te aanvaarden in een door de rechtbank vast te stellen verhouding, binnen 14 [...]

Door | 11 mei 2020