toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Vernietiging besluit vennootschap wegens strijdig belang? Vernietiging besluit vennootschap wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 april 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een besluit van een vennootschap wegens strijdig belang. Appellante vordert vernietiging van bestuursbesluiten en het besluit van 12 juni 2017 op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW jo. artikel 2:239 lid 6 BW (strijdig belang) en/of [...]

Door | 1 juni 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling schuldeisers. Beklamel-norm. Juridisch kader. Maatstaf. Schijn van kredietwaardigheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 mei 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en de benadeling schuldeisers en de schijn van kredietwaardigheid. Het gaat in deze zaak om de vraag of appellant als medebestuurder van H Bouw aansprakelijk is voor de schade die S c.s. stellen te hebben geleden omdat hun facturen onbetaald zijn gelaten door [...]

Door | 25 mei 2020

Contractenrecht. Overeenkomst van opdracht waarbij geen loon is overeengekomen. Bepaling van een redelijk loon door de rechter.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 15 april 2020 uitspraak gedaan over het bepalen van een redelijk loon bij een overeenkomst van opdracht waarbij geen loon was overeengekomen. Niet is komen vast te staan dat partijen definitieve en bindende afspraken over de door R te ontvangen beloning hebben gemaakt. De hoogte en de wijze van berekening [...]

Door | 18 mei 2020

Geschillenregeling. Vordering tot uittreding tegen aandeelhouders in een BV. Gedwongen overname van aandelen. Maatstaf. Norm voor toewijzing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 april 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot uittreding tegen medeaandeelhouders in een BV. D vordert dat de rechtbank gedaagde hoofdelijk veroordeelt de door D in het kapitaal van M Beheer gehouden aandelen in eigendom te aanvaarden in een door de rechtbank vast te stellen verhouding, binnen 14 [...]

Door | 11 mei 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Selectieve betalingen van bestuurder aan zichzelf. Ernstig verwijt bestuurder.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de bestuurder onrechtmatig had gehandeld door het doen van selectieve betalingen van de bestuurder aan zichzelf in het zicht van faillissement. Het onderhavige geschil spitst zich toe op de vraag of H als bestuurder van S onrechtmatig heeft gehandeld jegens de [...]

Door | 4 mei 2020

Executiegeschil. Opheffing conservatoir beslag? Zekerheidsstelling. Bankgarantie. Brexit.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden in kort geding uitspraak gedaan over de zekerheidsstelling bij de opheffing van een conservatoir beslag. T vordert – samengevat en na aanvulling – de door N gelegde beslagen op te heffen zonder verdere zekerheid, dan wel onder de opschortende voorwaarde dat T een bankgarantie ten gunste van N [...]

Door | 27 april 2020

Uitkoop van een aandeelhouder. Juridisch kader. Openbaar bod. Acceptatiegraad. Prijsbepaling. Billijke prijs. Peildatum waardering.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 11 februari 2020 uitspraak gedaan over de uitkoop van een aandeelhouder en het bepalen van een billijke prijs. S heeft haar vordering primair gegrond op artikel 2:359c BW en subsidiair op artikel 2:92a BW. B was ten tijde van het uitbrengen van het openbaar bod een vennootschap waarvan aandelen waren [...]

Door | 20 april 2020

Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht.

De Advocaat-Generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft op 13 maart 2020 in een conclusie het afleggen van rekening en verantwoording besproken bij een overeenkomst van opdracht. Overeenkomst van opdracht. Rekening en verantwoording. Verantwoordingsplicht. Informatieplicht. De A-G concludeert het volgende. Artikel 7:403 BW luidt: 1. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden [...]

Door | 14 april 2020

Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. Zoon was enkel op papier bestuurder. Vader was de feitelijk leidinggevende. Wie is aansprakelijk?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 26 maart 2020 uitspraak gedaan over een Vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen vader en zoon als bestuurders. De zoon was enkel op papier bestuurder en de vader was de feitelijk leidinggevende. Wie was aansprakelijk? Eiser vermeldt in het kader van de grondslag van haar vordering de artikelen 2:9 en [...]

Door | 6 april 2020

Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 december 2019 uitspraak gedaan over de waardering van de aandelen binnen de geschillenregeling. Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering. De Ondernemingskamer overweegt als volgt AM Holding hebben bepleit 31 december 2019 te hanteren als peildatum voor het waarderen van de aandelen, [...]

Door | 30 maart 2020