Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Vennootschapsrecht. Kort geding. Uittreding. Verplichte overdracht van aandelen. Verstoorde verhoudingen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over een verplichte overdracht van aandelen vanwege een verstoorde relatie binnen de onderneming. De voorzieningenrechter is in spoedeisende zaken in beginsel slechts bevoegd om, na afweging van de belangen van partijen, tijdelijke voorzieningen te treffen. Eisers hebben een spoedeisend belang bij haar vorderingen. Partijen hebben [...]

Door | 18 oktober 2020

Vennootschapsrecht. Kort geding. Opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Voortzetting bedrijf. Spoedeisend belang?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 juli 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de opzegging van een vennootschap onder firma met twee vennoten. Eiser is de vader van gedaagde. Eiser en gedaagde zijn per 20 december 2012 de vennootschap onder firma V.O.F (hierna: de vof) aangegaan. Eiser en gedaagde zijn de enige vennoten in [...]

Door | 12 oktober 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van een bestuurder en toezichthouder. Toetsing en maatstaf. Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 juli 2020 uitspraak gedaan over de toetsing en maatstaf en de stelplicht en bewijslast bij een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid. Het gaat in deze zaak om de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de toezichthouders (de leden van de Raad van Toezicht) van de stichting S. Volgens appellante zijn [...]

Door | 4 oktober 2020

Opzegging van een duurovereenkomst. Is sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Rechtmatige opzegging?

De Rechtbank Limburg heeft op 7 augustus 2020 uitspraak gedaan over de opzegging van een duurovereenkomst. Was er sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Tussen eiseres en gedaagde is een overeenkomst tot stand gekomen. Deze Overeenkomst betreft het exclusieve recht, verstrekt door gedaagde aan eiseres, om de producten van gedaagde in de in [...]

Door | 28 september 2020

Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van de uitkoopprijs. Peildatum en waarderingsgrondslag.

De Advocaat-Generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft op 8 mei 2020 de uitkoopregeling van artikel 2:201a BW besproken. Deze zaak betreft een uitkoopvordering op de voet van art. 2:201a BW, ingesteld door de 95%-meerderheidsaandeelhouder van een B.V. tegen haar 5%-minderheidsaandeelhouder. Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van de uitkoopprijs. Peildatum en waarderingsgrondslag. [...]

Door | 21 september 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid en aandelenkoop. Selectieve betalingen? Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en een aandelenkoop. Het hof zal deze stellingen toetsen aan het juridische kader voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering (zie: Hoge Raad, 8 december 2006, [...]

Door | 15 september 2020

Contractenrecht. Opzegging van een duurovereenkomst. Zwaarwegende grond? Schadevergoeding bij opzegging?

De Rechtbank Gelderland heeft op 27 mei 2020 uitspraak gedaan over de opzegging van een duurovereenkomst. G betoogt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid bij afwezigheid van een contractuele opzegmogelijkheid meebrengen dat de overeenkomst opzegbaar is nu de overeenkomst kwalificeert als duurovereenkomst. Door eiser is niet weersproken dat de overeenkomst kwalificeert als duurovereenkomst, zodat [...]

Door | 7 september 2020

Voldoende grond voor de uitstoting van een aandeelhouder? Ernstig verstoorde verhoudingen? Kan aandeelhouderschap in redelijkheid nog worden geduld?

De Rechtbank Overijssel heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er voldoende grond bestond voor de uitstoting van een aandeelhouder ex art. 2:336 lid 1 BW. S vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad L veroordeelt om de door haar gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van J over [...]

Door | 1 september 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting en bestuur. Onbehoorlijk bestuur? Schadevergoeding? Aandeelhouders als schuldeisers.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een bestuurder van een stichting aansprakelijk was op grond van onbehoorlijk bestuur. De curator vordert dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat gedaagde zijn taak als bestuurder van S onbehoorlijk heeft vervuld, althans onrechtmatig heeft gehandeld en hem te veroordelen [...]

Door | 24 augustus 2020

Aanneming van werk. Mondelinge overeenkomst. Welke prijsafspraak is gemaakt? Vaste prijs of op regiebasis? Opschorting. Meerwerk. Bewijslast.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 29 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag welke prijsafspraak was gemaakt bij een overeenkomst van aanneming van werk. Eiseres en verweerder hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan verweerder voor eiseres op een zestal daken van onroerende zaken solar panelen zou leggen en daarnaast de bijbehorende elektrische installaties zou [...]

Door | 20 augustus 2020