Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Overeenkomstenrecht. Gemengde overeenkomst. Aanneming van werk. Consumentenkoop. Klachtplicht. Rechtsverwerking.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 24 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er door een opdrachtgever tijdig geklaagd was over een tekortkoming bij de uitvoering van een gemende overeenkomst. Partijen zijn een overeenkomst aangegaan inhoudende dat gedaagde in opdracht van eisers een bamboevlonder in zijn tuin zou aanbrengen. Overeenkomstenrecht. Gemengde overeenkomst. Aanneming van [...]

Door | 11 januari 2021

Ondernemingsrecht. Vordering tot gedwongen overdracht van aandelen. Uitstoting. Functioneren van de vennootschap. Toetsingsnorm. Oneerlijke concurrentie. Beslag.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 oktober 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot gedwongen overdracht van aandelen (uitstoting) op grond van artikel 2:336 BW. L houdt 72,56% van de aandelen in L B.V., een onderneming die zich bezighoudt met bemiddeling bij nationaal en internationaal vrachtvervoer. De overige 27,44% van de aandelen in L worden [...]

Door | 4 januari 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van bestuurder jegens aandeelhouders. Onbehoorlijk bestuur. Rekening en verantwoording? Jaarrekening.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 oktober 2020 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de aandeelhouders van een onderneming. Eisers zijn van mening dat bestuurder A jegens hen aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad, welke aansprakelijkheid voortvloeit uit zijn handelen (of nalaten) als bestuurder van de Beheermaatschappij. Zij stellen dat sprake [...]

Door | 14 december 2020

Contractenrecht. Vernietiging van een vaststellingsovereenkomst. Wilsgebrek. Dwaling. Waardebepaling van onroerend goed. Vernietiging van een verdeling?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 18 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een vaststellingsovereenkomst. De vrouw vordert de vernietiging van de vaststellingsovereenkomst wegens misbruik van omstandigheden. Voor het geval dit niet wordt aangenomen doet de vrouw een beroep op dwaling in de zin van artikel 3:196 lid 1 BW. Contractenrecht. Vernietiging [...]

Door | 7 december 2020

Ondernemingsrecht. Vennootschapsrecht. Uitkoopregeling. Wijze van prijsvaststelling van over te dragen aandelen.

De Hoge Raad heeft op  6 november 2020 uitspraak gedaan over de wijze va prijsvaststelling van over te dragen aandelen in de uitkoopregeling. Het onderdeel richt onder meer verschillende klachten tegen het oordeel van de Ondernemingskamer dat – kort gezegd – bij het vaststellen van de uitkoopprijs rekening moet worden gehouden met de benadelende handelingen [...]

Door | 30 november 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Behoorlijke taakvervulling. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaststellingsovereenkomst.

De Rechtbank Gelderland heeft op 11 november 2020 uitspraak gedaan over interne bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 2:9 BW. R legt aan haar vordering primair interne bestuurdersaansprakelijkheid ex. artikel 2:9 BW ten grondslag. In genoemd artikel staat dat elke bestuurder tegenover de rechtspersoon is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Voor aansprakelijkheid is [...]

Door | 23 november 2020

Koop appartementsrecht. Non-conformiteit? Omvat appartementsrecht ook zolderverdieping? Onjuiste informatie? Verkoopbrochure. Verkopend makelaar.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over non-conformiteit bij de koop van een appartement. Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij op basis van de informatie in de verkoopbrochure mocht verwachten dat zij een appartement van twee woonlagen kocht. Na de levering bleek dat zij slechts de derde woonlaag geleverd [...]

Door | 16 november 2020

Uitkoop van aandeelhouders. Verzet. Waardering van aandelen. Peildatum. Uitkoper moet de gezamenlijke andere aandeelhouders oproepen in het geding.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam  heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan over de uitkoop van aandeelhouders, de waardering van aandelen en het oproepen van gezamenlijke aandeelhouders. Bij het verstekarrest is de prijs van de over te dragen aandelen per peildatum van 9 maart 2018 vastgesteld op € 7,83 per aandeel. A en B hebben [...]

Door | 9 november 2020

Vennootschapsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Toetsingskader. Procesrecht. Misbruik van procesrecht. Maatstaf.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 15 september 2020 uitspraak gedaan over de toetsingsnorm voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid en van misbruik van procesrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Misbruik van procesrecht. Maatstaf. Toetsingskader. De rechter oordeelt als volgt. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk [...]

Door | 2 november 2020

Overeenkomst van opdracht. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever mogelijk wegens gebrek aan vertrouwen? Redelijk loon.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 20 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een voortijdige beëindiging van de overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever mogelijk was wegens gebrek aan vertrouwen. Geïntimeerde betoogt met haar grieven, samengevat, het volgende. De kantonrechter heeft ook ten onrechte overwogen dat appellante rechtsgeldig heeft opgezegd, zonder dat sprake is [...]

Door | 26 oktober 2020