toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Contractenrecht. Ingebrekestelling. Verzuim. Wanprestatie. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over ingebrekestelling, verzuim en wanprestatie in het verbintenissenrecht. De gedachtegang van de kantonrechter is geweest dat geïntimeerde uit de verklaringen en de handelwijze van appellant kon afleiden dat appellant niet zou nakomen en dat een ingebrekestelling hem niet op andere gedachten zou hebben gebracht. Een [...]

Door | 14 oktober 2019

Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van het hof om een vordering tot uittreding van aandeelhouders in behandeling te nemen. Vordering tot uittreding van aandeelhouders. Gerechtshof bevoegd? Verwijzing naar de Ondernemingskamer Amsterdam. De rechter oordeelt als volgt. De rechter merkt op dat de primaire vordering van P is [...]

Door | 8 oktober 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onverhaalbare vordering? Vaststellingsovereenkomst.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid vanwege een onverhaalbare vordering door het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst. Het gaat in deze zaak om de vraag of geïntimeerde als bestuurder van de onderneming A onrechtmatig jegens E heeft gehandeld. Bij de beantwoording daarvan heeft [...]

Door | 1 oktober 2019

Samenwerkingsovereenkomst. Duurovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig opgezegd?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een duurovereenkomst rechtsgeldig was opgezegd. Samenwerkingsovereenkomst. Duurovereenkomst. Duurovereenkomst rechtsgeldig opgezegd? Opzegging samenwerkingsovereenkomst. De rechter oordeelt als volgt. Of en zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud ervan en [...]

Door | 24 september 2019

Aandelenkoopovereenkomst. Is de vordering tot vernietiging op grond van misbruik van omstandigheden, bedrog of dwaling verjaard? Stuiting?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering tot vernietiging van een aandelenovereenkomst op grond van misbruik van omstandigheden, bedrog of dwaling was verjaard en of er sprake was van een stuiting van de verjaring. De advocaat van eiser stelt dat de verkoper de koper hebben bedrogen [...]

Door | 16 september 2019

Uitstoting van een aandeelhouder. Uitstootprocedure. Informatieverstrekking. Deskundigenbericht.

De Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 april 2019 uitspraak gedaan in een aandeelhoudersgeschil over de waardering van aandelen bij de uitstoting van een aandeelhouder. Het betoog van de advocaat van de aandeelhouder komt, kort gezegd, op het volgende neer. In de uitstootprocedure is de vennootschap geen partij, partijen zijn de aandeelhouders. Voor [...]

Door | 9 september 2019

Nakoming bij koop. Opleggen van een dwangsom. Dwangsom mogelijk bij de verplichting tot de terugbetaling van een koopsom?

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft op 15 februari 2019 de mogelijkheden van het opleggen van een dwangsom besproken. Ingevolge art. 611a lid 1 Rv kan een dwangsom niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom. Nakoming bij koop. Opleggen van een dwangsom. Dwangsom mogelijk bij de verplichting tot [...]

Door | 1 september 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurders. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Disculpatie.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurders, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en van de mogelijkheid van disculpatie. Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurders. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Disculpatie. De rechter overweegt het volgende. Artikel 2:11 BW bepaalt dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere [...]

Door | 26 augustus 2019

Vernietiging van emissiebesluit aandeelhoudersvergadering. Redelijkheid en billijkheid. Verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 31 juli 2019 uitspraak gedaan de vernietiging van de besluiten van een aandeelhoudersvergadering op grond van de redelijkheid en billijkheid in verband met de verwatering van het aandelenbelang van een minderheidsaandeelhouder. R stelt zich op het standpunt dat de drie besluiten in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid van [...]

Door | 18 augustus 2019

Aanneming van werk en oplevering.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 mei 2019 uitspraak gedaan over de wijze van oplevering bij aanneming van werk. Tussen partijen is in geschil of het werk is opgeleverd. De aannemer stelt dat het werk is opgeleverd. De opdrachtgever heeft het werk, al dan niet stilzwijgend, aanvaard. De opdrachtgever heeft betwist [...]

Door | 11 augustus 2019