Van onze advocaat aandeelhouder. Op 8 maart 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over afgeleide schade wegens de vermindering van de waarde van aandelen.

 Afgeleide schade van aandelen

Voor de beoordeling is het volgende kader van belang. Indien aan vennootschap door een derde vermogensschade wordt toegebracht door het niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen jegens de vennootschap of door gedragingen die tegenover de vennootschap onrechtmatig zijn, heeft alleen de vennootschap het recht uit dien hoofde van de derde vergoeding van deze aan haar toegebrachte schade te vorderen. Die vermogensschade van de vennootschap zal, zolang zij niet is vergoed, een vermindering van de waarde van de aandelen in de vennootschap kunnen meebrengen.

In beginsel kunnen de aandeelhouders echter op grond van dit voor hen ontstaan nadeel, ook welk afgeleide schade genoemd, niet een eigen vordering tot schadevergoeding tegen de bedoelde derde geldend maken. De aandeelhouder heeft slechts recht op vergoeding van door hem in deze hoedanigheid geleden schade als deze schade het gevolg is van schending van een jegens hem geldende specifieke zorgvuldigheidsverplichting.

Dit geldt ook in gevallen waarin door de bestuurder van een vennootschap schade aan de vennootschap is toegebracht omdat deze is tekortgeschoten in de nakoming van de uit zijn aanstelling of opdracht voortvloeiende verplichtingen tegenover die vennootschap.

De enkele omstandigheid dat een voorzienbaar gevolg van de handelwijze van de bestuurder is dat de aandeelhouder wordt benadeeld, brengt niet mee dat de bestuurder jegens de aandeelhouder in die hoedanigheid een specifieke zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. Bijkomende omstandigheden zijn nodig, zoals het opzet om die aandeelhouder te benadelen (HR 16 februari 2007, HR:2007:AZ0419).

Voorts is van belang dat voor toewijzing van de vordering nodig is dat causaal verband komt vast te staan tussen het gestelde onrechtmatige handelen van de bestuurders en de gestelde schade in de vorm van waardevermindering van de aandelen.

Heeft u vragen over aandelen in het ondernemingsrecht, de waardebepaling van aandelen of over afgeleide schade van aandelen, belt u dan gerust onze advocaat aandeelhouder op 020-3980150.