admin

About admin

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Is gedeelte in appartement prive of gemeenschappelijk?

Van onze advocaat VvE. Op 29 maart 2017 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de vraag of schoorsteenkanalen gemeenschappelijk gedeelte zijn van het appartement of privé. De eigenaar van een gebouw met toebehoren en daarbij behorende grond is bevoegd zijn recht te splitsen in appartementsrechten (artikel 5:106 lid 1 BW). Een appartementsrecht omvat, kort gezegd, [...]

Door | 13 juni 2017

Deskundigenbericht en de waardebepaling van aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder ondernemingsrecht. Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een deskundigenbericht ter bepaling van de waarde van aandelen. De advocaat  van eiser stelt dat de deskundige in zijn rapport is afgeweken van de opdracht en van de eerder door de rechtbank genomen beslissingen. Door de advocaat van eiser is betoogd dat [...]

Door | 12 juni 2017

De bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Op 8 maart 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de bestuurdersaansprakelijkheid van de feitelijk bestuurder. De rechtbank overweegt als volgt. Bij de feitelijk beleidsbepaler als bedoeld in artikel 2:248 lid 7 BW gaat het om een niet-bestuurder die zich een zodanige mate van onafhankelijkheid en beslissingsvrijheid heeft toebedeeld of [...]

Door | 8 juni 2017

Ontslag van een statutair bestuurder

Van onze advocaat contracten ondernemingsrecht. Op 16 maart 2017 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan over de wijze waarop een statutair bestuurder ontslag dient te worden verleend. Ontslag van een statutair bestuurder De vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke positie van de statutair directeur is een bijzondere. De bevoegdheid tot ontslag ligt exclusief bij de aandeelhouders. De bestuurder [...]

Door | 6 juni 2017

Stuiting van verjaring door het versturen van een aanmaning?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 april 2017 uitspraak gedaan over de stuiting van de verjaring door het versturen van een aanmaning. Voor stuiting van de verjaring is noodzakelijk dat komt vast te staan niet alleen dat aanmaningen naar het juiste adres zijn verzonden, maar ook dat zij daar zijn aangekomen. [...]

Door | 31 mei 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Onlangs heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de aansprakelijkheid van bestuurders op grond van artikel 6:162 BW toegelicht. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW Op grond van artikel 2:9 BW kan een bestuurder door de vennootschap aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van een [...]

Door | 30 mei 2017

Uitleg van een notariele akte

Van onze advocaat contractenrecht. Op 8 februari 2017 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan over de uitleg van een notariële akte. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad komt het bij de uitleg van een notariële akte waarbij bijvoorbeeld een zakelijk recht is gevestigd, aan op de partijbedoeling voor zover die in de notariële akte [...]

Door | 24 mei 2017

De prijsbepaling van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder. Op 14 februari 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de vaststelling van de waarde van aandelen bij de uitkoop van een aandeelhouder. Volgens vaste rechtspraak wordt in uitkoopprocedures die volgen op een openbaar bod, voor het vaststellen van de prijs van de uit te kopen aandelen als uitgangspunt gehanteerd [...]

Door | 22 mei 2017

Schade wegens vermindering van waarde aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder. Op 8 maart 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over afgeleide schade wegens de vermindering van de waarde van aandelen.  Afgeleide schade van aandelen Voor de beoordeling is het volgende kader van belang. Indien aan vennootschap door een derde vermogensschade wordt toegebracht door het niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen [...]

Door | 18 mei 2017

Ontbinding van arbeidsovereenkomst met statutair bestuurder

Van onze advocaat aandeelhouder. Op 8 maart 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over afgeleide schade wegens de vermindering van de waarde van aandelen.  Afgeleide schade van aandelen Voor de beoordeling is het volgende kader van belang. Indien aan vennootschap door een derde vermogensschade wordt toegebracht door het niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen [...]

Door | 17 mei 2017