Monthly Archives: september 2020

Opzegging van een duurovereenkomst. Is sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Rechtmatige opzegging?

De Rechtbank Limburg heeft op 7 augustus 2020 uitspraak gedaan over de opzegging van een duurovereenkomst. Was er sprake van een distributieovereenkomst of van een agentuurovereenkomst? Tussen eiseres en gedaagde is een overeenkomst tot stand gekomen. Deze Overeenkomst betreft het exclusieve recht, verstrekt door gedaagde aan eiseres, om de producten van gedaagde in de in [...]

Door | 28 september 2020

Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van de uitkoopprijs. Peildatum en waarderingsgrondslag.

De Advocaat-Generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft op 8 mei 2020 de uitkoopregeling van artikel 2:201a BW besproken. Deze zaak betreft een uitkoopvordering op de voet van art. 2:201a BW, ingesteld door de 95%-meerderheidsaandeelhouder van een B.V. tegen haar 5%-minderheidsaandeelhouder. Ondernemingsrecht. Uitkoopregeling. Gronden voor afwijzing uitkoopvordering. Vaststelling van de uitkoopprijs. Peildatum en waarderingsgrondslag. [...]

Door | 21 september 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid en aandelenkoop. Selectieve betalingen? Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 2 juni 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid en een aandelenkoop. Het hof zal deze stellingen toetsen aan het juridische kader voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering (zie: Hoge Raad, 8 december 2006, [...]

Door | 15 september 2020

Contractenrecht. Opzegging van een duurovereenkomst. Zwaarwegende grond? Schadevergoeding bij opzegging?

De Rechtbank Gelderland heeft op 27 mei 2020 uitspraak gedaan over de opzegging van een duurovereenkomst. G betoogt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid bij afwezigheid van een contractuele opzegmogelijkheid meebrengen dat de overeenkomst opzegbaar is nu de overeenkomst kwalificeert als duurovereenkomst. Door eiser is niet weersproken dat de overeenkomst kwalificeert als duurovereenkomst, zodat [...]

Door | 7 september 2020

Voldoende grond voor de uitstoting van een aandeelhouder? Ernstig verstoorde verhoudingen? Kan aandeelhouderschap in redelijkheid nog worden geduld?

De Rechtbank Overijssel heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er voldoende grond bestond voor de uitstoting van een aandeelhouder ex art. 2:336 lid 1 BW. S vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad L veroordeelt om de door haar gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van J over [...]

Door | 1 september 2020