Monthly Archives: maart 2020

Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 december 2019 uitspraak gedaan over de waardering van de aandelen binnen de geschillenregeling. Geschillenregeling. Gedwongen uittreding. Overdracht van aandelen. Deskundigenbericht. Waardering van de aandelen. Peildatum van waardering. De Ondernemingskamer overweegt als volgt AM Holding hebben bepleit 31 december 2019 te hanteren als peildatum voor het waarderen van de aandelen, [...]

Door | 30 maart 2020

Onroerend goed. Rechtsmacht. Bevoegdheid Nederlandse rechter met betrekking tot buitenlands onroerend goed.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 februari 2020 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter met betrekking tot buitenlands onroerend goed. Alvorens het hof toekomt aan de beoordeling van de door appellant opgeworpen grieven, dient de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter (internationaal) bevoegd is om kennis te nemen van de [...]

Door | 22 maart 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid.

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de samenloop van bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid besproken. Het middel komt op tegen het oordeel inzake de gestelde (externe) bestuurders- en concernaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid. De Advocaat-Generaal concludeert het volgende. Ik stel daarom over beide leerstukken, die nauw met elkaar verbonden zijn, op hoofdlijnen en kort [...]

Door | 16 maart 2020

Bestuurdersaansprakelijkheid. Garantieovereenkomst. Inspanningsverplichting tot financiering.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 18 februari 2020 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij het aangaan van een garantieovereenkomst. Bij de beoordeling daarvan stelt het hof het volgende voorop. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. [...]

Door | 8 maart 2020

Nietig aandeelhoudersbesluit? Goedkeuringsvereiste. Dividendbesluit. Bestuurdersaansprakelijkheid?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een aandeelhoudersbesluit nietig was in verband met de uitkering van dividend. De curatoren hebben gevorderd om voor recht te verklaren dat de vermeende aandeelhoudersbesluiten van 1 december 2008, 15 mei 2009, 6 augustus 2009 en 7 augustus 2009 nietig zijn, alsmede dat [...]

Door | 2 maart 2020