Monthly Archives: mei 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Boedeltekort. Onbehoorlijke taakvervulling? Schending van de administratie- en publicatieplicht?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Directeur-grootaandeelhouder verkocht haar aandelen in de BV aan een katvanger. Artikel 2:248 BW. Schending administratie- en publicatieplicht? In hoger beroep heeft de curator geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis, tot toewijzing van haar vorderingen en tot [...]

Door | 30 mei 2019

Juist beleid en juiste gang van zaken in onderneming? Wanbeleid? Verstoorde relatie? Impasse? Patstelling?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming. Verstoorde relatie. Impasse? A heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de onderneming. Ter toelichting heeft A – kort [...]

Door | 27 mei 2019

Non-concurrentiebeding in koopovereenkomst van activa/passiva van een onderneming. Relatiebeding in managementovereenkomst. Uitleg.

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een non-concurrentiebeding in een koopovereenkomst van de activa/passiva van een onderneming en over een relatiebeding in een managementovereenkomst. Uitleg. In de eerste plaats is de vraag aan de orde of gedaagden het non-concurrentiebeding in artikel 12 van de koopovereenkomst en het [...]

Door | 17 mei 2019

Agenderingsrecht van aandeelhouders. Is vennootschap verplicht een onderwerp ter stemming op te nemen in de agenda voor de algemene vergadering, ook als dat onderwerp een aangelegenheid is van het bestuur?

Van onze advocaat aandeelhouder. De Hoge Raad heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over het agenderingsrecht van aandeelhouders. Agenderingsrecht van aandeelhouders en de Aandeelhoudersrichtlijn. De hoge Raad overweegt als volgt. Artikel 2:109 BW bepaalt dat het bestuur en de raad van commissarissen bevoegd zijn tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Artikel 2:114 lid [...]

Door | 13 mei 2019

Kort geding. Opzegging van een duurovereenkomst. Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 24 april 2019 uitspraak gedaan in kort geding over de opzegging van een duurovereenkomst Het geschil tussen partijen gaat over de beëindiging van de duurovereenkomst. Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Op [...]

Door | 4 mei 2019