Monthly Archives: oktober 2017

Vordering uit hoofde van niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van vennootschap : bestuurdersaansprakelijkheid?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 juli 2017 uitspraak gedaan over de vraag of niet afgeloste geldleningen op voormalige bestuurders van een vennootschap bestuurdersaansprakelijkheid opleverde. Verhaalfrustratie door verkoop van de aandelen in de dochterondernemingen voor € 1,- per onderneming? De rechtbank heeft uitvoerig gemotiveerd op grond waarvan zij van oordeel is [...]

Door | 25 oktober 2017

Onrechtmatige daad bij de overdracht van de activa van een onderneming: frustreren van verhaal?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Hoge Raad 9 juni 2017 uitspraak gedaan over het leeghalen van vennootschap door verkoop van activa zonder betaling, waardoor verhaal voor schuldeiser op de onderneming onmogelijk is geworden. Voor zover in cassatie van belang hebben H c.s. in deze procedure gevorderd dat R zal worden veroordeeld tot betaling van fl. [...]

Door | 19 oktober 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid : schending van de publicatieplicht en stelplicht en bewijslast ten aanzien van aansprakelijkheid voor faillissement.

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 juli 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid, schending van de publicatieplicht en de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het weerlegbare vermoeden uit artikel 2:248 BW bij faillissement van de onderneming. In deze zaak ligt ter beantwoording de vraag voor of geïntimeerde als bestuurder van R [...]

Door | 18 oktober 2017

Vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de vereiste goedkeuring van aandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 25 juli 2017 uitspraak gedaan over het belang bij een vordering tot vernietiging van een bestuursbesluit vanwege het ontbreken van de statutair vereiste goedkeuring van aandeelhouders. De grief betreft de vordering tot nietigverklaring, althans vernietiging van de bestuursbesluiten tot beëindiging van de managementovereenkomst, het leggen van [...]

Door | 12 oktober 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Gelderland heeft op 24 mei 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement. Gronden van bestuurdersaansprakelijkheid Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid [...]

Door | 4 oktober 2017