Monthly Archives: mei 2017

Stuiting van verjaring door het versturen van een aanmaning?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 april 2017 uitspraak gedaan over de stuiting van de verjaring door het versturen van een aanmaning. Voor stuiting van de verjaring is noodzakelijk dat komt vast te staan niet alleen dat aanmaningen naar het juiste adres zijn verzonden, maar ook dat zij daar zijn aangekomen. [...]

Door | 31 mei 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Onlangs heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de aansprakelijkheid van bestuurders op grond van artikel 6:162 BW toegelicht. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW Op grond van artikel 2:9 BW kan een bestuurder door de vennootschap aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van een [...]

Door | 30 mei 2017

Uitleg van een notariele akte

Van onze advocaat contractenrecht. Op 8 februari 2017 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan over de uitleg van een notariële akte. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad komt het bij de uitleg van een notariële akte waarbij bijvoorbeeld een zakelijk recht is gevestigd, aan op de partijbedoeling voor zover die in de notariële akte [...]

Door | 24 mei 2017

De prijsbepaling van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder. Op 14 februari 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de vaststelling van de waarde van aandelen bij de uitkoop van een aandeelhouder. Volgens vaste rechtspraak wordt in uitkoopprocedures die volgen op een openbaar bod, voor het vaststellen van de prijs van de uit te kopen aandelen als uitgangspunt gehanteerd [...]

Door | 22 mei 2017

Schade wegens vermindering van waarde aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder. Op 8 maart 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over afgeleide schade wegens de vermindering van de waarde van aandelen.  Afgeleide schade van aandelen Voor de beoordeling is het volgende kader van belang. Indien aan vennootschap door een derde vermogensschade wordt toegebracht door het niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen [...]

Door | 18 mei 2017

Ontbinding van arbeidsovereenkomst met statutair bestuurder

Van onze advocaat aandeelhouder. Op 8 maart 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over afgeleide schade wegens de vermindering van de waarde van aandelen.  Afgeleide schade van aandelen Voor de beoordeling is het volgende kader van belang. Indien aan vennootschap door een derde vermogensschade wordt toegebracht door het niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen [...]

Door | 17 mei 2017

De voorlopige voorziening bij de ondernemingskamer

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft onlangs een kort overzicht gegeven over de bevoegdheden van de ondernemingskamer tot het treffen van een voorlopige voorziening in het ondernemingsrecht.. Artikel  2:349a lid 2 BW bepaalt dat de ondernemingskamer in elke stand van het geding op verzoek van de indieners van het verzoek, [...]

Door | 12 mei 2017

Bestuurdersaansprakelijk : de Beklamelnorm

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Op 22 februari 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht en daarbij de zogenaamde Beklamelnorm toegepast. In deze uitspraak wordt nader toegelicht wat onder de Beklamelnorm (ook wel Beklamelcriterium genoemd) moet worden verstaan. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een [...]

Door | 9 mei 2017