Monthly Archives: februari 2016

Non-conformiteit bij consumentenkoop

Van onze advocaat contractenrecht. Op 3 februari 2016 heeft de  Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij een consumentenkoop van een rashond. Verzuim Tussen partijen staat vast dat gedaagde aan eiseres, op grond van een door hen gesloten koopovereenkomst, een rashond heeft geleverd. Gedaagde heeft zich op het standpunt gesteld dat eiseres niet-ontvankelijk verklaard [...]

Door | 25 februari 2016

Bestuurdersaansprakelijkheid van een VOF als indirect, feitelijk bestuurder?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Op 9 februari 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid van een vof als indirect, feitelijk bestuurder van een BV. Bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit [...]

Door | 23 februari 2016

Toerekenbare tekortkoming van een voortdurende verplichting

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 25 november 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over de toerekenbare tekortkoming van een voortdurende verplichting. Verzuim Ingevolge artikel 6:265 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) geeft iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van de overeenkomst aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of [...]

Door | 18 februari 2016

Agentuurovereenkomst onregelmatig opgezegd?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 22 september 2015 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de opzegging van een agentuurovereenkomst. Partijen zijn het erover eens dat de samenwerkingsovereenkomst niet kan worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. Uit de tekst van de twee door partijen achtereenvolgens gesloten overeenkomsten en de [...]

Door | 16 februari 2016

Bestuurdersaansprakelijkheid : onbehoorlijke taakvervulling en onbelangrijk verzuim bij de boekhoudplicht

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 29 december 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de onbehoorlijke taakvervulling en het onbelangrijk verzuim toegelicht bij de bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van de boekhoudplicht. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een onbelangrijk verzuim als bedoeld in de slotzin van artikel 2:248 lid 2 BW gelden de volgende [...]

Door | 12 februari 2016

Bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-nakomen van contractuele verplichting?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 2 februari 2016 heeft het Gerechtshof Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bestuurdersaansprakelijkheid in het contractenrecht nader verduidelijkt. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die [...]

Door | 10 februari 2016

Voorlopige voorzieningen bij stagnerend beleid onderneming

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 11 januari 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam een onmiddellijke voorzieningen getroffen omdat de verstandhouding tussen de twee bestuurders zodanig ernstig verstoord was dat de verwachting gerechtvaardigd was dat besluitvorming binnen het bestuur en binnen de algemene vergadering van aandeelhouders zou vastlopen. De Ondernemingskamer overwoog als volgt. Uit de stukken en [...]

Door | 9 februari 2016

Bestuurdersaansprakelijkheid : persoonlijk ernstig verwijt bij betalingstoezegging?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Op 12 januari 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid bij garantstelling van betaling in een vaststellingsovereenkomst. Het hof stelde daarbij het volgende voorop. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 6 oktober 1989, HR:1989:AB952, NJ 1990, 286) inzake Beklamel met daarna een lange reeks arresten waaronder laatstelijk [...]

Door | 8 februari 2016