Bedrijfsovername

Onze advocaten zijn experts en ervaren in bedrijfsovernames. Hier vindt u informatie en tips voor een bedrijfsovername. U kunt het allemaal doornemen, maar u kunt ook uw kostbare tijd als ondernemer besparen en ons direct bellen: 020-7400521. Lees ook onze 10 tips voor een bedrijfsovername of het stappenplan bedrijfsovername voor een verkoper.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Wij raden u aan altijd een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername. Als u dit niet doet, kan een concurrent er met waardevolle informatie over uw bedrijf vandoor gaan. In de geheimhoudingsovereenkomst staat meestal een hoge boete op het verspreiden van informatie, zodat u rustig kunt praten over de bedrijfsovername. Klik hier als u een vraag heeft aan onze advocaat bedrijfsovername over een geheimhoudingsovereenkomst of bel ons direct: 020-7400521.

Letter of intent (LOI)/ Intentieverklaring

Als de geheimhoudingsverklaring is getekend en de eerste verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden, dan is het van belang dat er voor het volgende stadium van de overname een “letter of intent”, ook wel LOI of intentieverklaring genoemd door partijen wordt opgesteld. In deze intentieverklaring wordt in grote lijnen aangegeven hoeveel aandelen worden gekocht en voor welke prijs. Daarnaast worden de voorwaarden geschetst waaronder de volgende fase van de overname, het boekenonderzoek (ook wel genoemd due diligence) zal plaatsvinden. Het is belangrijk dat wij u al in deze fase bijstaan, want wij zien vaak dat er een intentieverklaring wordt ondertekend die eigenlijk al een koopovereenkomst is. Als de andere partij zich daarbij wel laat begeleiden door een advocaat (soms op de achtergrond) dan is het vaak lastig de LOI terug te draaien.

Inhoud LOI

In een LOI wordt ook vaak een tijdschema opgenomen voor het vervolg van de overname en tevens wordt er in de LOI opgetekend of de gebruikelijke garanties wel of niet door de verkopers zullen worden verstrekt. Tevens dient de periode van geheimhouding te worden verlengd, waarnaast de koper vaak exclusiviteit wil afdwingen tot aan het moment van levering van de aandelen, zodat er geen andere (koop)kapers op de kust zijn. Let wel: deze LOI betreft de voorfase van een overeenkomst en dit is derhalve niet de daadwerkelijke koopovereenkomst zelf. In deze precontractuele fase kunnen verschillende stadia worden onderscheiden waarin partijen steeds meer aan elkaar gebonden zijn en steeds minder uit de onderhandelingen kunnen stappen. Als u een vraag heeft aan onze advocaat bedrijfsovername over de LOI kunt u deze hier vrijblijvend stellen of ons drect bellen: 020-7400521.

Due Diligence

Het belang van een goed due diligence onderzoek

Iedereen die een bedrijf koopt, wil ervan overtuigd zijn dat hij geen kat in de zak koopt. Een goed due diligence onderzoek zorgt ervoor dat er na overname van de aandelen geen lijken uit de kast komen. Onze advocaat bedrijfsovername kan samen met een accountant de risico’s van een onderneming aan de hand van de aan hen ter inzage gegeven stukken inschatten en zo de koper behoeden voor onverwachte risico’s. Wij doen ook steeds vaker een ‘vendor due diligence’, waarbij wij ervoor zorgen dat juridische foutjes bij de verkoper nog worden hersteld. Als door het due diligence onderzoek tot dan toe onbekende risico’s aan het daglicht komen, kunnen deze leiden tot een beëindiging van de overnamebesprekingen, een aanpassing van de koopprijs of het opnemen van garanties waarmee deze risico’s worden afgedekt.

Bij de due diligence is het vooral belangrijk dat goed wordt bepaald welke stukken er ter inzage zijn gelegd aan de koper. Vaak vindt hier achteraf nog discussie over plaats. Als u een vraag heeft voor onze advocaat bedrijfsovername dan kunt u deze hier stellen of ons direct bellen: 020-7400521.

Activa Passiva transactie/ asset deal

Indien u als koper niet het hele bedrijf wilt overnemen kunt u kiezen voor een Activa Passiva transactie, ook wel genaamd ‘asset deal’. U kiest er dan voor bepaalde onderdelen van het bedrijf over te nemen en andere niet (dit wordt ook wel ‘cherry picking’ genoemd). Omdat ieder onderdeel dat u wel overneemt apart moet worden overgenomen is een Activa Transactie vaak meer bewerkelijk dan een koopovereenkomst aandelen. Daarbij moet u goed opletten op de wettelijke bepalingen bij overname van personeel. Neemt u dus een goede advocaat Activa Passiva Transacties een bedrijf op deze manier wilt overnemen. Klik hier als u een vraag heeft voor onze advocaat bedrijfsovername of bel ons direct: 020-7400521.

Koopovereenkomst aandelen (SPA)

Als u niet een bepaald bedrijfsonderdeel, maar het gehele bedrijf wilt overnemen, dan kunnen wij voor u een koopovereenkomst voor de aandelen opstellen, ook wel ‘share purchase agreement’ genoemd. Deze koopovereenkomst kent een aantal belangrijke bepalingen zoals uiteraard de prijs, een eventuele Earn Out en een concurrentiebeding. De belangrijkste bepalingen (en de bepalingen waar meestal het meest over wordt onderhandeld) zijn de garanties en eventuele vrijwaringen.

Garanties

Hoe meer de koper weet, des te kleiner de kans dat hij achteraf met succes stelt dat hij niet op de hoogte was van een risico dat zich na de overname verwezenlijkt. Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid dat het aantal gevallen waarin de verkoper achteraf door de koper kan worden aangesproken, vergroot wordt door in de koopovereenkomst een aantal garanties op te nemen. Met een garantie verbindt de verkoper zich tot een zeker resultaat voor zaken met een onzekere uitkomst.

Het is de vraag hoe de koper moet omgaan met een risico dat hij voorafgaand aan de totstandkoming onderkent. Soms gaat het om bekende kwesties met een onbekend risico, soms ook gaat het om kwesties waaraan partijen bij het aangaan van de koopovereenkomst in het geheel niet hebben gedacht, maar waarvan de koper de risico’s wil vermijden.De verkoper zal bijna per definitie een dergelijk risico kleiner achten dan de koper. Partijen zullen daarom niet zo gauw overeenstemming bereiken over een neerwaartse bijstelling van de koopprijs. Dat valt op te lossen door in de koopovereenkomst een garantie op te nemen.

Blijkt achteraf een bepaalde omstandigheid in strijd met een gegeven garantie, dan kan de koper de verkoper aanspreken wegens een toerekenbare tekortkoming ofwel wanprestatie.

Een koper die zich door het due diligence onderzoek bewust wordt van bepaalde risico’s, kan de mogelijke gevolgen van die risico’s alleen afwentelen op de verkoper door in een garantie of vrijwaring exact te omschrijven wat de gevolgen zullen zijn, als die specifieke risico’s zich daadwerkelijk verwezenlijken. de formulering van een garantie is derhalve zeer belangrijk. Neem vrijblijvend contact met onze advocaat bedrijfsovername op als u met een bedrijfsovername bezig bent of bel ons direct: 020-7400521.

Earn Out

Een Earn Out regeling is eigenlijk een vorm van uitgestelde betaling van de koopprijs. In plaats van dat de koper bij de bedrijfsovername direct de koopsom betaalt, treffen partijen een regeling waarbij het restant van de koopprijs meestal over een aantal jaren wordt uitgesmeerd. Het kan soms een goede oplossing zijn als er een te groot gat zit tussen de vraagprijs en de prijs die de koper bereid is te betalen. Het kan de koper ook enige zekerheid geven dat hij niet teveel betaalt omdat de Earn Out vaak afhankelijk wordt gesteld van het toekomstig resultaat van het bedrijf.

Meestal blijft de verkoper enige tijd verbonden aan het bedrijf om continuïteit te hebben alsmede om zelf invloed te hebben op de hoogte van het bedrijfsresultaat. Omdat er vaak onenigheid ontstaat over de uitleg van een Earn Out bepaling adviseren wij u ons in te schakelen om het overnamecontract op te stellen. Klik hier als u een vraag heeft voor onze bedrijfsovername advocaat over de Earn Out of bel ons direct: 020-7400521.