Advocaat contracten

Hier kunt u veel informatie, tips en arresten lezen over contracten. U kunt het allemaal doorlezen, maar u kunt ook uw kostbare tijd als ondernemer besparen door ons direct te bellen: 020-7400521 of hier uw vraag te mailen aan ons. Wij zijn specialisten contractenrecht met veel ervaring en praktische oplossingen.

Algemene voorwaarden

Kijk op onze aparte pagina over algemene voorwaarden en hoe u ze moet gebruiken. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

Wanprestatie

Zoals hiervoor al gemeld, de meeste procedures gaan over wanprestatie (ook wel genaamd: toerekenbare tekortkoming) omdat de partij die moet leveren dat niet doet of niet goed doet. Een geleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden (conformiteit). Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

ontbinding bij wanprestatie

De overeenkomst kan op grond van wanprestatie worden ontbonden. Als gevolg van de ontbinding ontstaan verbintenissen tot het ongedaan maken van de geleverde prestaties. De koper heeft het recht op terugbetaling van de door hem betaalde koopprijs maar is tevens verplicht tot teruglevering van de gekochte goederen. De wet bepaalt in artikel 6:74 BW dat iedere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden aangerekend. De laatste bijzin gaat over overmacht en artikel 6:75 BW bepaalt hierover dat een tekortkoming een schuldenaar niet kan worden toegerekend als zij volgens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting, niet te wijten is aan zijn schuld.

nakoming, ontbinding of schadevergoeding

Als er sprake is van wanprestatie kan de schuldeiser kiezen uit het vorderen van nakoming van de overeenkomst, ontbinding van het contract of schadevergoeding. Het is belangrijk goed na te denken over de keuze en de gevolgen hiervan. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

De ingebrekestelling en de klachtplicht

Als advocaat contracten zien wij helaas nog vaak dat klanten vergeten de tegenpartij in gebreke te stellen. Uiteraard herstellen wij dat voor onze klant, maar het is goed om te beseffen dat de wederpartij bijna altijd in gebreke moet worden gesteld. Artikel 6: 82 BW bepaalt dat in gebreke wordt gesteld door een schriftelijke aanmaning waarbij de wederpartij een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld en de nakoming binnen deze termijn uitblijft. Het is belangrijk dat u later kunt bewijzen dat de wederpartij in gebreke is gesteld door middel van bijvoorbeeld een aangetekende brief of via een deurwaarder.

Verzuim: ingebrekestelling

Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding van een wederkerige overeenkomst pas wanneer de schuldenaar in verzuim is (artikel 6:265 lid 2 BW). Ook voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding is vereist dat de schuldenaar in verzuim is (artikel 6:74 lid 2 BW). Het verzuim treedt in wanneer de schuldenaar in gebreke is gesteld door middel van een schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft (artikel 6:82 lid 1 BW). Wij kunnen als advocaat ondernemingsrecht u helpen met het opstellen van een ingebrekestelling.

De klachtplicht: artikel 6: 89 BW

In onze dagelijkse praktijk als advocaat ondernemingsrecht kunnen wij steeds meer zaken winnen met een beroep op de klachtplicht. Wat is nu die klachtplicht? Artikel 6:89 BW houdt in dat de schuldeiser op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd. Hoeveel tijd de schuldeiser voor een en ander ten dienste staat, moet naar de aard van de overeenkomst en de gebruiken worden beoordeeld.

De klachtplicht: artikel 7: 23 BW

Artikel 7:23 BW bevat voor koop een regel die vergelijkbaar is met die van artikel 6:89 BW en die dezelfde ratio kent. Artikel 7:23 lid 1, eerste zin, BW houdt in dat de koper geen beroep meer erop kan doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Deze bepaling beschermt de verkoper tegen te late en daardoor moeilijk te betwisten klachten, door voor de koper een korte termijn voor te schrijven om over het niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst te klagen.

Lees ook onze blog over de klachtplicht en onze blog over de vraag of u een aangetekende brief moet sturen. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

Overeenkomst beëindigen/ overeenkomst ontbinden

Stel u wilt van uw contract af omdat de tegenpartij niet goed presteert. Kan dat dan? Het antwoord is: ja. In principe rechtvaardigt iedere wanprestatie ontbinding van het contract. U kunt dus het contract beëindigen, tenzij de wanprestatie echt te klein was. In de meeste gevallen zult u dan wel in gebreke moeten stellen. Bij het ontbinden van een overeenkomst kunt u ook schadevergoeding vorderen.

Volgens art. 6:265 BW geeft in beginsel iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar uit een wederkerige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is ontstaat deze bevoegdheid pas wanneer de schuldenaar in verzuim is en in gebreke is gesteld. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

Schadevergoeding

De wet geeft u een aantal mogelijkheden voor schadevergoeding. Zo bepaalt artikel 6: 96 BW dat schadevergoeding zowel het geleden verlies als de gederfde winst omvat. Daarbij kunt u de kosten van een advocaat vóór een procedure claimen (zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten). Wij informeren u graag hierover. De rechter heeft veel ruimte bij het begroten van de schade, dus het is belangrijk een rechter te overtuigen van de verschillende schadeposten die u wilt opvoeren. Wij hebben hier veel ervaring mee. Daarbij moet u uiteraard niet vergeten de wettelijke rente in rekening te brengen. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

Bijzondere overeenkomsten

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst sluit u meestal bij een bedrijfsovername. Zorg ervoor dat u deze tijdig sluit, want anders kan een concurrent er met waardevolle informatie vandoor gaan. In de geheimhoudingsovereenkomst staat een hoge boete op het gebruiken van informatie voor andere doelen. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

Samenwerkingsovereenkomst

Bij onze blogs kunt u een interessant artikel vinden over een recent arrest over een Samenwerkingsovereenkomst. Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee of meer partijen hun afspraken over samenwerking vastleggen. Dat kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over de taakverdeling of over de verdeling van de winst.

In een samenwerkingsovereenkomst kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd over het doel en de wijze van een samenwerking, de duur van de samenwerking, de bevoegdheden en de verplichtingen van de partijen, de door partijen te leveren prestaties, de daarbij te verkrijgen vergoedingen en de wijze van de beëindiging van de samenwerking. De essentialia van de samenwerkingsovereenkomst zijn met name de bepalingen over de looptijd van de overeenkomst, de verschillende vergoedingen en de mogelijkheid van en termijnen voor de opzegging. De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst verschilt dus van geval tot geval. Het opstellen van een samenwerkingsovereenkomsten is dan ook maatwerk. Als advocaat ondernemingsrecht kunnen wij voor u een samenwerkingsovereenkomst op maat leveren.

Klik hier als u een vraag heeft aan onze advocaat samenwerkingsovereenkomst over een samenwerkingsovereenkomst.

Distributie overeenkomst

De distributieovereenkomst is niet in de wet genoemd, maar bij het opstellen ervan moet u wel oppassen dat bepaalde bepalingen niet botsen met de wet. De distributeur treedt bij een distributieovereenkomst op als wederverkoper van een leverancier. Dat kan een buitenlandse leverancier zijn. De distributeur is vrij om zijn verkoopprijs aan zijn klanten te bepalen.

Als advocaat ondernemingsrecht kunnen wij u over alle aspecten van duurovereenkomsten adviseren en deze voor u opstellen of voor u beëindigen. Wij helpen u altijd graag verder. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

Koopovereenkomst aandelen

Voor de koopovereenkomst aandelen hebben wij een apart gedeelte bij de pagina ‘bedrijfsovername‘ ingericht.

Agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is de overeenkomst waarbij een verkoper van producten (principaal) met een handelsagent overeenkomt dat deze handelsagent tegen een bepaalde vergoeding zal bemiddelen bij de overeenkomsten van de producten. Meestal is de vergoeding een deel van de omzet van de principaal. Voordat u een keuze maakt tussen een arbeidsovereenkomst of een agentuurovereenkomst raden wij u aan advies bij ons te vragen. U moet immers ook rekening houden met de vergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst.

Wij kunnen u helpen met de volgende onderwerpen bij een agentuurovereenkomst:

  • provisie en beloning bij de agentuurovereenkomst;
  • beëindiging van de agentuurovereenkomst;
  • schadevergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst;
  • klantenvergoeding bij de agentuurovereenkomst;

Lees ook onze blog over de agentuurovereenkomst en onze blog over de vraag of u een agentuurovereenkomst op schrift moet zetten. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.

Managementovereenkomst

Bij een managementovereenkomst is geen sprake van een dienstbetrekking zoals bij een arbeidsovereenkomst. Juridisch is de managementovereenkomst een overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer moet daarbij een zekere mate van vrijheid hebben om zijn werk in te richten omdat er anders sprake is van een arbeidsovereenkomst met bepaalde fiscale gevolgen. Bel ons direct als u hier een vraag over heeft: 020-7400521 of stel hier uw vraag.